Vagyongazdálkodási Iroda

Vagyongazdálkodási Iroda

1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefon: +36/1-229-2341; +36/1-22926-11/102;

Email:vagyoniroda@bp22.hu
 

A Vagyongazdálkodási Iroda fel­ada­tai:

 • a szakirodákkal együttműködve a vagyonpolitikai irányelvek, kon­cep­ciók és döntések előkészítése,
 • a va­gyon­po­li­tikával kap­cso­lat­os előter­jesztések, lakás- és he­lyiséggazdálkodással kap­cso­lat­os önkormány­za­ti  ren­de­le­tek előkészítése, hatály­o­sulásának fi­gye­lem­mel kísérése,
 • az önkormányzati in­gat­lan-va­gyon hasz­nosításával, el­ide­genítésével kap­cso­lat­os döntések előkészítése és végre­hajtása,
 • önkormányzati lakások bérbeadása szociális, költségelvű vagy piaci bérleti díjjal;
 • lakások­kal és he­lyiségek­kel kap­cso­lat­os hátralékok kezelése (felszólítás, fel­mondás, részlet­fi­zetés),
 • a va­gyon­gazdálkodáshoz kap­csolódó tu­laj­do­n­osi döntések előkészítése és végre­hajtása,
 • a va­gyon­gazdálkodáshoz kap­csolódó bérleti, használati szerződések előkészítése és megkötése; az iroda hatáskörébe tar­tozó fel­adat­ok végre­hajtása érdekében vállal­kozási szerződések előkészítése és végre­hajtása,
 • ellátja a közüzemi díjak fel­osztását, a fel­használás ellenőrzését és a tu­laj­do­n­osi képvi­se­le­tet,
 • ellátja a tu­laj­donában lévő lakás- és nem lakás célú he­lyiségek felújításának előkészítését,
 • lakások, he­lyiségek és tel­kek bérleményel­lenőrzése,
 • az in­gat­lanértékesítés elszámolása,
 • az egyes állami tu­laj­don­ban lévő va­gyontárgyak önkormány­za­ti tu­laj­don­ba adásával kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátása.

 

Zathureczky Zsolt

irodavezető

Irodavezetői félfogadás: minden hét szerdáján 8,00-12,00 óráig és 14,00-18,00 óráig előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés: +36/1-229-2341, +36/1-229-2611/102.

 

dr. Kovács Ágnes

irodavezető-helyettes
 

Telefon:+36/1-229-2341,+36/1-229-2611/102

Email: drkovacs.agnes@bp22.hu

 

(dr. Kovács Ágneshez tartozó címlista)

 • nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos ügyek – kivéve a garázsok és a Budafoki Szomszédok Piaca - (bérbeadás bérleti szerződés megszüntetése, meghosszabbítása, módosítása).

Puhl Éva

irodavezetői asszisztens
 

Telefon: +36/1-229-2341, +36/1- 229-2611/102

Email: puhle@bp22.hu

A Vagyongazdálkodási Iroda ügyfélfogadása: előzetesen foglalt időpontokban történik.

Időpont foglalható az alábbi elérhetőségen keresztül: https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

Nagy Tibor

Telefon: +36/1- 229-2312, +36/1-229-2611/171

Email: nagyt@bp22.hu

 • ingatlanfejlesztések,
 • földterületek bérbeadása,
 •  értékesítések előkészítése, tulajdonviszonyok rendezése.

dr. Ádám Péter

Telefon: +36/1-229-2337, +36/1-229-2611/172

Email: dradamp@bp22.hu

 

(dr. Ádám Péterhez tartozó címlista)

 • kintlévőség-kezelés, hátralékkal kapcsolatos ügyintézés, részletfizetés, végrehajtásokkal kapcsolatos ügyek,
 • nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos ügyek (bérbeadás bérleti szerződés megszüntetése, meghosszabbítása, módosítása).
 • Budafoki Szomszédok Piaca hasznosítása,
 • önkormányzati garázsok hasznosítása.

Helyiségek bérbevételével kapcsolatban érdeklődni a fenti telefonszámokon lehet ügyfélfogadási időben (hétfő 13.30 - 18.00, szerda 8.00 – 12.00, és 14.00 – 18.00, péntek 8.00 – 12.00 óra között) vagy emailben (vagyoniroda@bp22.hu ) lehet.

A helyiségeket keddi és csütörtöki napokon lehet megtekinteni előzetes telefonos időpont egyeztetés után. A helyiségeket 1 vagy 5 évre lehet bérbe venni, ettől függően 3 havi bérleti díjnak és közös költségnek megfelelő óvadékot kell fizetni a bérleti szerződés aláírását megelőzően. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, a helyiség tiszta, kiürített, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat birtokába bocsátást követően, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása sem az Önkormányzat, sem a közszolgáltatók felé, az iratok benyújtását követő 15 napon belül  kamatmentesen visszautalásra kerül. Postai utalás esetén a felmerülő költségeket az Önkormányzat érvényesíti a visszautalt óvadék összegében.

Helyiségek címlistája

 • A bérbevételhez kérelmet szükséges benyújtani, mely ITT letölthető. 
 • A tartozásmentesség igazolását kérő nyomtatvány ITT letölthető.

Fenyves Linda

Telefon: +36/1-229-2611/176

Email: fenyvesl@bp22.hu

(A-tól L-ig kezdőbetűs utcanevű lakásbérleménycímek) 

 • Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek  az alábbi címlista szerinti területi felosztás szerint (lakáspályázat, lakások bérbeadása költségelvű, szociális-, vagy piaci bérleti díjjal, lakáscsere, lakásbérleti jog folytatása, bérleti szerződés meghosszabbítása).

 

Polacsek Tiborné

Telefon:+36/1-229-2611/174

Email: polacsekt@bp22.hu

 

(M-től Z-ig kezdőbetűs utcanevű lakásbérleménycímek) 

 • Bérlakásokkal kapcsolatos ügyek  az alábbi címlista szerinti területi felosztás szerint (lakáspályázat, lakások bérbeadása költségelvű, szociális-, vagy piaci alapú bérleti díjjal, lakáscsere, bérleti jog folytatása, bérleti szerződés meghosszabbítása);
 • A Nyugdíjasház (1221 Budapest, Magasház utca 1.).

 

Dokumentum a szociális alapú/költségelvű lakbérfelülvizsgálatához:
- nyilatkozat lakbér felülvizsgálatához

Szabó András

Telefon: +36/1- 229-2524, +36/1-229-2611/218

Email: szaboa@bp22.hu

 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki ügyei és hibabejelentés (lakás, helyiség, telek)
 • Hivatali munkarenden kívüli hibabejelentés: Neményi György, tel.: +3620 418-5540,  email: karbantartas@bp22.hu

 

Varga Éva

Telefon: +36/1-229-2481, +36/1-229-2611/212

Email: vargae@bp22.hu

(A-M betűvel kezdődő utcák)

 • Társasházkezelés, közműügyintézés
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, telek) üzemeltetése, fenntartása, az iroda feladatkörébe tartozó beruházások előkészítése.

Nagy Péter

Telefon: +36/1- 229-2481, +36/1-229-2611/216

Email: nagyp@bp22.hu

(N-ZS betűvel kezdődő utcák és a római számos utcák)

 • Társasházkezelés, közműügyintézés,
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, telek) üzemeltetése, fenntartása, az iroda feladatkörébe tartozó beruházások előkészítése.

 A vagyongazdálkodással kapcsolatos koncepciók:

A vagyongazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek:

 • az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2020/(XXII.18.) önkormányzati rendelet;

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/531879

 • az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet;

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/531991

 • az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet.

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/480982