Vagyongazdálkodási Iroda

Vagyongazdálkodási Iroda

vagyoniroda@bp22.hu
1221 Budapest, Városház tér 11. fszt. 26-32.
 

Tevékenység

A Vagyongazdálkodási Iroda fel­ada­tai

 • a szakirodákkal együttműködve a vagyonpolitikai irányelvek, kon­cep­ciók és döntések előkészítése,
 • a va­gyon­po­li­tikával kap­cso­lat­os előter­jesztések, lakás- és he­lyiséggazdálkodással kap­cso­lat­os önkormány­za­ti  ren­de­le­tek előkészítése, hatály­o­sulásának fi­gye­lem­mel kísérése,
 • az in­gat­lan-va­gyon hasz­nosításával, el­ide­genítésével kap­cso­lat­os döntések előkészítése és végre­hajtása,
 • lakások bérbeadása szociális vagy költségelvű pályázat útján vagy piaci alapú bérleti díjjal,

Szociális alapú/költségelvű lakbérfelülvizsgálat dokumentumai:
- nyilatkozat lakbér felülvizsgálatához
 

 • lakások­kal és he­lyiségek­kel kap­cso­lat­os hátralékok kezelése (felszólítás, fel­mondás, részlet­fi­zetés),
 • a va­gyon­gazdálkodáshoz kap­csolódó tu­laj­do­n­osi döntések előkészítése és végre­hajtása,
 • a va­gyon­gazdálkodáshoz kap­csolódó bérleti, használati szerződések előkészítése és megkötése; az iroda hatáskörébe tar­tozó fel­adat­ok végre­hajtása érdekében vállal­kozási szerződések előkészítése és végre­hajtása,
 • ellátja a közüzemi díjak fel­osztását, a fel­használás ellenőrzését és a tu­laj­do­n­osi képvi­se­le­tet,
 • ellátja a tu­laj­donában lévő lakás- és nem lakás célú he­lyiségek felújításának előkészítését,
 • lakások, he­lyiségek és tel­kek bérleményel­lenőrzése,
 • az in­gat­lanértékesítés elszámolása,
 • az egyes állami tu­laj­don­ban lévő va­gyontárgyak önkormány­za­ti tu­laj­don­ba adásával kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátása.
 • Piac működtetése
 • önkormányzati lakások hétvégi hibabejelentése: Ravasz Károly tel.: +3670 397 7430 karbantartas@bp22.hu

 

Zathureczky Zsolt

irodavezető / Irodavezetői félfogadás: minden hét szerdáján 8,00-12,00 óráig és 14,00-18,00 óráig előzetes bejelentkezés alapján
Telefon:229-2341, 229-2611/102

 

dr. Kovács Ágnes

irodavezető-helyettes / fszt. 26-os szoba
Telefon:229-2341, 229-2611/102

drkovacs.agnes@bp22.hu

 


Puhl Éva / fszt. 27-es szoba

irodavezetői asszisztens
Telefon: 229-2341, 229-2611/102

puhle@bp22.hu

 

A Vagyongazdálkodási Iroda ügyfélfogadása: előzetesen foglalt időpontokban történik.

Időpont foglalható az alábbi elérhetőségen keresztül: https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

 

Nagy Tibor: fszt. 30-as szoba, tel.: 229-2312, 229-2611/171

nagyt@bp22.hu

 • ingatlanfejlesztések,
 • földterületek bérbeadása,
 •  értékesítések előkészítése, tulajdonviszonyok rendezése.

 

dr. Ádám Péter: fszt. 29-es szoba, tel.: 229-2337, 229-2611/172

dradamp@bp22.hu

 • kintlévőség-kezelés, hátralékkal kapcsolatos ügyintézés, részletfizetés, végrehajtásokkal kapcsolatos ügyek,
 • Budafoki Szomszédok Piaca hasznosítása,
 • önkormányzati garázsok hasznosítása.

dr. Ádám Péter ügyintéző címlistája

 

dr. Sánta Judit:  fszt. 29-es szoba, tel.: 229-2337, 229-2611/170

drsantaj@bp22.hu

dr. Sánta Judit ügyintéző címlistája

 • nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel - kivéve garázsok és a Budafoki Szomszédok Piaca - kapcsolatos ügyek (bérbeadás, bérleti szerződés megszüntetése, meghosszabbítása, módosítása).
 • Helyiségek bérletének részletes feltételeiről érdeklődni személyesen vagy a fenti telefonszámokon lehet ügyfélfogadási időben (hétfő 13.30 - 18.00, szerda 8.00 – 12.00, és 14.00 – 18.00, péntek 8.00 – 12.00 óra között).

  A helyiségeket keddi és csütörtöki napokon lehet megtekinteni előzetes telefonos időpont egyeztetés után. A helyiségeket 1 vagy 5 évre lehet bérbe venni, ettől függően 3 illetve 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékösszeget kell megfizetnie a leendő bérlőnek. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, amennyiben a bérlőnek nem áll fenn tartozása, kamatmentesen visszajár.

   

 • A bérbevételhez kérelmet szükséges benyújtani, mely kérelem formanyomtatványa ITT letölthető. 

 • A tartozásmentesség igazolását kérő nyomtatvány ITT letölthető.

 

Fenyves Linda: fszt. 2-es szoba, tel.: 229-2481, 229-2611/176

fenyvesl@bp22.hu

 • bérlakásokkal kapcsolatos ügyek  az alábbi címlista szerinti területi felosztás szerint (lakáspályázat, lakások bérbeadása költségelvű, szociális-, vagy piaci alapú bérleti díjjal, lakáscsere, bérleti jog folytatása, bérleti szerződés meghosszabbítása).

Fenyves Linda ügyintéző címlistája

 

 fszt. 2-es szoba, tel.: 229-2481, 229-2611/174

 

 • bérlakásokkal kapcsolatos ügyek  az alábbi címlista szerinti területi felosztás szerint (lakáspályázat, lakások bérbeadása költségelvű, szociális-, vagy piaci alapú bérleti díjjal, lakáscsere, bérleti jog folytatása, bérleti szerződés meghosszabbítása).

 

 

 fszt. 31-es szoba, tel.: 229-2524, 229-2611/214

 

 •  Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, telek) üzemeltetése, fenntartása, az iroda feladatkörébe tartozó beruházások előkészítése.

 

Svidró Zsuzsanna: fszt. 31-es szoba, tel.: 229-2524, 229-2611/215

svidrozs@bp22.hu

 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, telek) üzemeltetése, fenntartása, az iroda feladatkörébe tartozó beruházások előkészítése.

 

Szabó András, fszt. 31-es szoba, tel.: 229-2524, 229-2611/218

szaboa@bp22.hu

 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki ügyei és hibabejelentés (lakás, helyiség, telek)

 

 

Varga Éva: fszt. 2-es szoba, tel.: 229-2481, 229-2611/212

vargae@bp22.hu

(A-M betűvel kezdődő utcák)

 • Társasházkezelés, közműügyintézés.

 

Nagy Péter, fszt. 2-es szoba, tel.: 229-2481, 229-2611/216

nagyp@bp22.hu

(N-ZS betűvel kezdődő utcák és a római számos utcák)

 • Társasházkezelés, közműügyintézés.

        

A Nyugdíjasház (Magasház u. 1.) gondnoka: Bezerédy Erzsébet
 

 
Szomszédok Piaca

1221 Budapest, Játék utca 2-12. szám alatti piac üzemeltetési ügyei: Fodorné dr. Enyedi Eszter, Elekesné Mészáros Terézia, Mácsai Nikoletta -  tel.: +36 20 224 3657

piacfelugyelo@bp22.hu


A vagyongazdálkodási szakterületet érintő koncepciók: