Ugrás a tartalomra

Vagyongazdálkodási Iroda

 

Vagyongazdálkodási Iroda

1221 Budapest, Városház tér 11.

Telefon: +36/1-229-2341

Email: vagyoniroda@bp22.hu

A Vagyongazdálkodási Iroda fel­ada­tai:

 • a szakirodákkal együttműködve a vagyonpolitikai irányelvek, kon­cep­ciók és döntések előkészítése,
 • a va­gyon­po­li­tikával kap­cso­lat­os előter­jesztések, lakás- és he­lyiséggazdálkodással kap­cso­lat­os önkormány­za­ti ren­de­le­tek előkészítése, hatály­o­sulásának fi­gye­lem­mel kísérése,
 • az önkormányzati in­gat­lan-va­gyon hasz­nosításával, el­ide­genítésével kap­cso­lat­os döntések előkészítése és végre­hajtása,
 • önkormányzati lakások bérbeadása szociális, költségelvű vagy piaci bérleti díjjal;
 • lakások­kal és he­lyiségek­kel kap­cso­lat­os hátralékok kezelése (felszólítás, fel­mondás, részlet­fi­zetés),
 • a va­gyon­gazdálkodáshoz kap­csolódó tu­laj­do­n­osi döntések előkészítése és végre­hajtása,
 • a va­gyon­gazdálkodáshoz kap­csolódó bérleti, használati szerződések előkészítése és megkötése; az iroda hatáskörébe tar­tozó fel­adat­ok végre­hajtása érdekében vállal­kozási szerződések előkészítése és végre­hajtása,
 • ellátja a közüzemi díjak fel­osztását, a fel­használás ellenőrzését és a tu­laj­do­n­osi képvi­se­le­tet,
 • ellátja a tu­laj­donában lévő lakás- és nem lakás célú he­lyiségek felújításának előkészítését,
 • lakások, he­lyiségek és tel­kek bérleményel­lenőrzése,
 • az in­gat­lanértékesítés elszámolása,
 • az egyes állami tu­laj­don­ban lévő va­gyontárgyak önkormány­za­ti tu­laj­don­ba adásával kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátása.

 

Zathureczky Zsolt

irodavezető

Irodavezetői félfogadás: előzetes bejelentkezés alapján
Bejelentkezés: +36/1-229-2341;

 

Koncsekné dr. Kovács Ágnes

irodavezető-helyettes

Telefon: +36/1-229-2341; 

E-mail: drkovacs.agnes@bp22.hu

 

Puhl Éva

irodavezetői asszisztens

Telefon: +36/1-229-2341; +36/1-229-2611/102;

E-mail: puhle@bp22.hu

A Vagyongazdálkodási Iroda ügyfélfogadása: előzetesen foglalt időpontokban történik.

Időpont foglalható az alábbi elérhetőségen keresztül: https://idopontfoglalas.budafokteteny.hu/

 

TELEKINGATLANOK, LAKÁS– ÉS INGATLANÉRTÉKESÍTÉS

Nagy Tibor

Telefon: +36/1-229-2312

E-mail: nagyt@bp22.hu

 • ingatlanfejlesztések,
 • földterületek bérbeadása,
 • értékesítések előkészítése, tulajdonviszonyok rendezése.
 • elővásárlási jognyilatkozatok.

 

HELYISÉGEK

Bóbis Ildikó

Telefon: +36/1-229-2499

E-mail: bobisi@bp22.hu    

        - nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos ügyek (bérbeadás bérleti szerződés megszüntetése, meghosszabbítása, módosítása).

 • Promontor Udvar Üzletházban (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 25-29.) lévő üzlethelyiségek,
 • garázsok,
 • pincék.

 

Kuczor Csilla

Telefon: +36/1-229-2499

E-mail: kuczorcs@bp22.hu

 • nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel kapcsolatos ügyek (bérbeadás bérleti szerződés megszüntetése, meghosszabbítása, módosítása).
 • Budafoki Szomszédok Piacán lévő helyiségek,
 • garázsok,
 • pincék.

Helyiségek bérbevételével kapcsolatban érdeklődni a fenti telefonszámokon lehet ügyfélfogadási időben (hétfő 13.30 - 18.00, szerda 8.00 – 12.00, és 14.00 – 18.00, péntek 8.00 – 12.00 óra között) vagy emailben (vagyoniroda@bp22.hu) lehet.

A helyiségeket keddi és csütörtöki napokon lehet megtekinteni előzetes telefonos időpont egyeztetés után. A helyiségeket 1 vagy 5 évre lehet bérbe venni, ettől függően 3 havi bérleti díjnak és közös költségnek megfelelő óvadékot kell fizetni a bérleti szerződés aláírását megelőzően. Az óvadék összege a bérleti szerződés megszűnésekor, a helyiség tiszta, kiürített, kifestett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat birtokába bocsátást követően, valamennyi a használattal összefüggésben keletkezett költség rendezettségének igazolását követően, az iratok benyújtását követő 15 napon belül kamatmentesen visszautalásra kerül. Postai utalás esetén a felmerülő költségeket az Önkormányzat érvényesíti a visszautalt óvadék összegében.

 • A bérbevételhez kérelmet szükséges benyújtani, mely ITT letölthető. 
 • A tartozásmentesség igazolását kérő nyomtatvány ITT letölthető.

 

LAKÁSOK:

Polacsek Tiborné

Telefon: +36/1-229-2337

E-mail: polacsekt@bp22.hu

 • önkormányzati bérlakások hasznosítása (lakáspályázat, lakások bérbeadása költségelvű, szociális-, vagy piaci alapú bérleti díjjal, lakáscsere, bérleti jog folytatása, bérleti szerződés meghosszabbítása);
 • A Nyugdíjasház (1221 Budapest, Magasház utca 1.).

 

Janocsek Ferenc

Telefon: +36/1-229-2337

E-mail: janocsekf@bp22.hu

 • önkormányzati bérlakások hasznosítása (lakáspályázatok, lakások bérbeadása költségelvű, szociális-, vagy piaci alapú bérleti díjjal, lakáscsere, bérleti jog folytatása, bérleti szerződés meghosszabbítása);
 • kintlévőségkezelés, részletfizetés, végrehajtásokkal kapcsolatos ügyek,

 

 

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Letölthető nyomtatvány:

- személyi adatlap

 

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Varga Éva

Telefon: +36/1-229-2481

E-mail: vargae@bp22.hu

(A-M betűvel kezdődő utcák)

 • Társasházkezelés, közműügyintézés
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, telek) üzemeltetése, fenntartása.

Kurucz Zsuzsanna

Telefon: +36/1- 229-2481

E-mail: kuruczzs@bp22.hu

(N-ZS betűvel kezdődő utcák és a római számos utcák)

 • Társasházkezelés, közműügyintézés
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (lakás, helyiség, telek) üzemeltetése, fenntartása
 • kintlévőségkezelés, részletfizetés, végrehajtásokkal kapcsolatos ügyek,

 

MŰSZAKI ÜGYEK

 

HIBABEJELENTÉS

Szabó András

Telefon: +36/1-229-2524

+36/1-229-2611/218;

E-mail: szaboa@bp22.hu

E-mail: vagyoniroda@bp22.hu

 • Önkormányzati tulajdonú ingatlanok műszaki ügyei és hibabejelentés (lakás, helyiség, telek)
 • Hivatali munkarenden kívüli hibabejelentés (önkormányzati lakás- és nem lakás céljára szolgáló helyiségek)
 • az önkormányzati (lakás, helyiség, telek) üzemeltetése, fenntartása, az iroda feladatkörébe tartozó beruházások előkészítése;
 • önkormányzati intézmények üzemeltetése.

 

Nagy Péter csoportvezető

Telefon: +36/1-229-2611/216;

E-mail: nagyp@bp22.hu

Tóth Attila

Telefon: +36/1-229-2611/183;

E-mail: tothattila@bp22.hu

Béres Zsuzsanna

Telefon: +36/1-229-2611/172;

E-mail: tothattila@bp22.hu

Foris Anna

Telefon: +36/1-229-2611/118;

E-mail: forisa@bp22.hu

 

KARBANTARTÁS

Potoczki Dezső

Email: potoczkid@bp22.hu

 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos koncepciók:

 

A vagyongazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek:

 • az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2020/(XII.18.) önkormányzati rendelet;

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/531879

 • az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérének megállapításáról szóló 21/2015. (XI.16.) önkormányzati rendelet;

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/531991

 • az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 7/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet.

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/480982

 • az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 12/2017. (V.08.) önkormányzati rendelet

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/353423