Ugrás a tartalomra

Partnerségi egyeztetés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

 

Közlemény - felhívás partnerségi egyeztetésre

Tárgy:    Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Településkép Védelméről szóló önkormányzati rendelet és a Településképi Arculati Kézikönyv módosítása

Tisztelt Partnerek!

Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata megindította a kerületi Településkép Védelméről szóló rendelet (TKR) és Településkéi Arculati Kéziköny (TAK) módosításának terveztetését. A tervezés a közeljövőben a Képviselő-testület határozata alapján az Urbanitás tervezőiroda munkájaként megindul.

A módosítás az alábbi témákra fog irányulni:

 • településképi karakterterületek szabályainak felülvizsgálata,
 • kerítés szabályozás felülvizsgálata,
 • karakterterületek határainak kisebb korrekciója (pl: Rózsakert),
 • ikerszerű beépítések kérdésköre,
 • előkert nélküli közterülethatáron és közterületen lévő ügyek településképi szabályozása,
 • lábakon álló kerti tető szabályozása, tetőablakok, nyaktag szabályozás,
 • új látképvédelmi előírások bevezetése,
 • védett utcák, területek, helyi védettségekkel kapcsolatos szabályozás továbbfejlesztése,
 • építészeti karaktervédelem erősítése,
 • zöldfelületi és fákkal kapcsolatos szabályozások, mellékletek felülvizsgálata,
 • reklám, graffiti és felirat szabályozások kérdésköre,
 • napelem és napkollektor, egyéb közművekkel kapcsolatos városképi szabályozások,
 • terepfeltöltéses szabályozás,
 • jobb alkalmazhatósággal kapcsolatos változtatások
 • településképi eljárásokkal kapcsolatos szabályok felülvizsgálata, tervtanács hatásköre,
 • monitoring felületre beérkező észrevételek vizsgálata,
 • jogharmonizációs és településrendezéssel összefüggő felülvizsgálat.

A teljes tervjavaslat később, annak elkészülte után az E-TÉR internetes felületen (https://www.oeny.hu/oeny/4tr) lesz megtekinthető (ehhez regisztráció szükséges), melyről külön felhívást fogunk majd közzé tenni a  partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2023. (II. 27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb a későbbi időpontban összehívandó lakossági fórumot követő 5. napon belül tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

 • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.), vagy
 • hivatali kapun keresztül (KRID: 106069367), vagy
 • elektronikus levélben a foepiteszet@bp22.hu címre küldve, vagy
 • személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy
 • a később meghírdetett időpontban összehívott lakossági fórumon szóban, vagy
 • a Korm. rendelet szerinti E-TÉR felületén (https://www.oeny.hu/oeny/4tr)

A lakossági forum idejét és helyét a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon tesszük közzé.

 


 

Közlemény - felhívás partnerségi egyeztetésre

Tárgy:    Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása több területre vonatkozóan egyszerűsített eljárással

Tisztelt Partnerek!

Jelen felhívással tájékoztatom Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata megindította a kerület több területére vonatkozóan Kerületi Építési Szabályzat (KÉSZ) módosításának terveztetését. A tervezés a közeljövőben a Képviselő-testület határozata alapján az Urbanitás tervezőiroda munkájaként megindul. A képviselő-testület döntése mellékletében a tervezési területet meghatározta.

A módosítás a KÉSZ alábbi részeit tervezik érinteni:

 • A KÉSZ zöldfelületi előírásainak módosítása, kiegészítése, településképi rendelettel, favédelmi rendelettel való összehangolása,
 • Nagytétény út - M0 híd térségében lévő Vi-2/NT/3 jelű építési övezet paramétereinek, pontos beépíthetőségének felülvizsgálata,
 • Kiskőbánya utca közterületi határának felülvizsgálata,
 • Hugonnay Vilma utcában a zártsorú beépítési módnál a közterületi telekhatárnál kötelező építési vonal felülvizsgálata,
 • Nagytétényi út 100. telek északi részénél lévő övezethatár módosítása a magasabb rendű fővárosi Településszerkezeti Terv módosításának átvezetésével,
 • Nagytétény központjában a megengedett legnagyobb épületmagasság mértékének csökkentése,
 • A telken belüli esővízgyűjtés szabályának felülvizsgálata,
 • Bányakapitányság észrevétele alapján az alápincézett területeken a kerti fürdőmedencék létesítésének szabályozása,
 • Szolgálati lakás, munkásszállások szabályainak egységes rendszerbe foglalása,
 • Rákóczi úton lévő közterületi határ felülvizsgálata,
 • Jegenye utca közterületi határ felülvizsgálata,
 • Barackos út – Párhuzamos utca mentén a szennyezett terület jel levétele, környezetvédelmi hatóság igazolása alapján,
 • Kapubehajtók legnagyobb szélességének meghatározása,
 • Kialakult területeken a városrendezési mutatók városépítészeti alapú vizsgálata, harmonizációja,
 • Hősziget hatás csökkentésének céljából tervezett zöldfelületi jellegű javaslatok,
 • Településképi rendeleti jogharmonizáció indokolt esetben.

A teljes tervjavaslat később, annak elkészülte után az E-TÉR internetes felületen

(https://www.oeny.hu/oeny/4tr) lesz megtekinthető (ehhez regisztráció szükséges), melyről külön felhívást fogunk majd közzé tenni a  partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes

internetes oldalon.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2023. (II. 27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb a későbbi időpontban összehívandó lakossági fórumot követő 5. napon belül  tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

 • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.), vagy
 • hivatali kapun keresztül (KRID: 106069367), vagy
 • elektronikus levélben a foepiteszet@bp22.hu címre küldve, vagy
 • személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy
 • a később meghírdetett időpontban összehívott lakossági fórumon szóban, vagy
 • a Korm. rendelet szerinti E-TÉR felületén (https://www.oeny.hu/oeny/4tr)

A lakossági forum idejét és helyét a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes

internetes oldalon tesszük közzé.

 


A vonatkozó kormányrendelet alapján a településtervek partnerségi egyeztetése a E-TÉR - Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer online felületén törénik.

Az E-TÉR rendszer elérhetősége: https://www.oeny.hu/oeny/4tr

A rendszer használatához előzetes regisztráció szükséges az OÉNY felületen, melyhez ügyfélkapu megléte szükséges. Ügyfélkapus belépéssel három egyszerű lépésben regisztrálhat. Belépés után fogadja el a feltételeket, majd kötelező e-mail cím megadása után már csak az aktiválást szükséges megvárnia.

A regisztrációhoz a segédletek itt érhetőek el:

https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet

https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/utmutato_az_oeny_regisztraciohoz_2.pdf


 

Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
 

Hatályos: 2023. 03. 01

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,- figyelemmel a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településtervének, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének elkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

2. § Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településtervének, kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. A partnerek meghatározása

3. § A partnerségi egyeztetésben Korm. rendelet 62. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott partnerek vesznek részt.

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

4. § (1) Új településterv, településképi rendelet, kézikönyv készítése, valamint módosítása esetén a képviselő-testület eljárást megindító döntéséről az Önkormányzat közleményt (továbbiakban: indító közlemény) tesz közzé a Korm. rendelet 65. § (3) bekezdésében előírt felületein.

(2) Az elkészült településterv, településképi rendelet, kézikönyv tervezetét - településterv rövid eljárásban történő módosítása esetének kivételével - az Önkormányzat a Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése szerinti lakossági fórumon bemutatja. Az erről szóló közleményt a lakossági fórum időpontját legalább 7 nappal megelőzően az Önkormányzat közzéteszi Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján és közterületi hirdetőfelületen. Az elkészült tervdokumentáció ebben az időszakban megtekinthető Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján továbbá a lakossági fórum napján a lakossági fórum helyszínén is.

(3) Az Önkormányzat strukturált, sajátos módszertan szerinti egyeztetés érdekében közvetlenül megkeresheti a XXII. kerület közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező lakossági partnereket vagy lakossági partnerek egy csoportját a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való mintavételezés alapján.

(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdés szerinti adatigénylés esetén a partnerek név- és lakcímadatait a lakossági fórum időpontját megelőző 10. napig igényli az illetékes kormányhivatal személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró fővárosi kerületi hivatalától.

(5) A (3)-(4) bekezdés szerinti adatkezelés célja a lakossági partnerek vagy azok egy csoportjának azonosítása és közvetlen megkeresése.

(6) A (3)-(4) bekezdés szerinti adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul.

(7) A (4) bekezdés szerinti személyes adatok kezelésére adatkezelőként az Önkormányzat jogosult és köteles. A személyes adatokat az adatkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint, kizárólag a rendeletben meghatározott célra felhasználni és a cél eléréséhez szükséges időtartamban kezelni.

(8) Az adatkezelés részletes szabályairól, valamint az érintett adatkezeléssel összefüggő jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő köteles az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétenni.

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának és nyilvántartásának módja, a helyi partnerségi egyeztetés lezárása

5. § (1) A partner a véleményét megadhatja

a) az indító közlemény megjelenésétől a lakossági fórumot követő 5 napon belül elektronikus úton

aa) elektronikus levélben a közleményben meghatározott e-mail-címre történő megküldéssel, vagy

ab) hivatali kapun keresztül a közleményben meghatározott címre való feltöltéssel; továbbá

b) az indító közlemény megjelenésétől a lakossági fórumot követő 5 napon belül

ba) postai küldeményben a Polgármesteri Hivatal közleményben meghatározott címére küldve, vagy

bb) személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán,

c) a lakossági fórumon szóban, amelyről emlékeztető készül, valamint

d) a Korm. rendelet szerinti E-TÉR felületén.

(2) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész nyilvántartja, az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja a kézikönyv, településképi rendelet, településterv készítésével megbízott tervezőnek.

(3) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét megküldi az önkormányzat részére, a főépítésznek címezve.

(4) A lakossági fórumról készült emlékeztetőt a lakossági fórumot követő 15 munkanapon belül az Önkormányzat közzéteszi Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján.

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti határidőben beérkezett partneri javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti, jegyzőkönyvbe foglalja a saját és a dokumentum készítésével megbízott tervező szakmai válaszaival, javaslataival kiegészítve.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegző jegyzőkönyvet a főépítész feltölti az E-TÉR egyeztető felületre, valamint az Önkormányzat honlapjára a helyi partnerségi egyeztetés során keletkezett dokumentumokkal és lakossági fórumról készült emlékeztetővel együtt.

(3) A (2) bekezdés szerinti, E-TÉR-be történő feltöltéssel a partnerségi egyeztetés lezárul, a tervezési eljárás a Kormányrendelet szerint folytatódik.

7. § A Polgármester gondoskodik az elfogadott településterv, kézikönyv, településképi rendelet elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről a Budapest XXII. kerület Önkormányzata hivatalos honlapján.

5. Záró rendelkezések

8. §1

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

1 A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.