Partnerségi egyeztetés

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés 

 

Tájékoztatás Kerületi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról

 

A Képviselő-testület a 3/2022. (III.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta a Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítását Budapest XXII. kerület, Gyula Vezér lépcső – Nagytétényi út – Park utca – Rákóczi út – Rózsakert utca – Tűzliliom utca - Gyula Vezér lépcső vonalában kialakult gyalogút által határolt területre vonatkozóan. Hatályos: 2022.04.13-tól.

A módosítás célja a terület történeti települési struktúrájának megőrzése, helyreállítása érdekében, az eredetileg egy egységet képező telkek egységes hasznosítása, a területen elhelyezhető funkciók felülvizsgálata, valamint szükség esetén a vizsgálatok alapján kialakított városépítési javaslatok rendeletbe foglalása volt, a hatályos rendelet módosításának keretében.

A KÉSZ módosítás az alábbi módosításokra terjed ki:

  • A Vi-2/BT/1 építési övezet területén lakó funkció elhelyezése a korábbi előírások alapján nem volt megengedett. Figyelembe véve, hogy az ebbe az építési övezetbe sorolt két telken jelenleg is megtalálható a lakó funkció, az építési övezet és a kapcsolódó előírásának módosítása történt. A  módosítás keretében a Vi-2/BT/1 építési övezet megszűnt és helyette egy Vi-2/BT/L-5 jelű, új építési övezet lett kijelöléve, mely övezetben a lakó funkció elhelyezése, bizonyos kritériumok mellett, megengedetté vált.
  • A lakás funkció elhelyezéséhez kapcsolódó másik feladat, a 228883/4 helyrajzi számú telek építési övezeti besorolásának módosítása volt, mivel a jelenlegi Vi-2/BT/12 építési övezet nem tette lehetővé itt sem a lakó funkció elhelyezését, miközben a tárgyi ingatlanon, a Tűzliliom utcára nyíló társasházak állnak, melyek a korábbi jogszabályi állapot alapján épültek meg. A telekre egy új Vi-2/BT/L-6 jelű építési övezet lett kijelölve, a jelenlegi építési paraméterek alkalmazása mellett.
  • A Vi-2/BT/12 építési övezet egyéb területein a jelenlegi állapot szerint elhelyezett funkciók, változatos képet mutatnak. A korábbi előírás lehetővé tette a területen igazgatási, iroda, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szállás, kulturális, hitéleti, oktatási, köznevelési, gyermekjóléti, egészségügyi, szociális, sport stb. funkciók elhelyezését. Az építési övezet területén a közcélú funkciók vannak többségben. Ehhez kapcsolódóan, egyes megengedett funkciók esetében indokolt korlátozás bevezetése az újonnan elhelyezhető maximális alapterület tekintetében, mely korlátozás célja, hogy a területen újonnan megjelenő funkciók ne vehessék át a terület beépítési és funkcionális hangsúlyát a korábban megengedett rendeltetések fajtái nem változtak.
  • A terület jelenlegi épületállománya visszafogott, jellemzően mentes a túlzott hangsúlyoktól, az egész terület őrzi a Budatétényi Rózsakert által megteremtett hangulatot. Ezt a hangulatot javasolt tovább vinni a tervezési terület még be nem épített területeire is és a jelenlegi intézményi, kutatási, oktatási és szabadidős funkciókat fejleszteni, kiterjeszteni, a Rózsakert hangsúlyosságának megőrzése és a Nagytétényi út menti csatlakozó építési övezetek léptékéhez való illeszkedés mellett. Nem javasolt ugyanakkor a Rózsakert szerepét gyengítő, jelentős építészeti hangsúlyt hordozó, vagy funkciójában a jelenlegi állapottól és a kialakult városképtől jelentősen eltérő új épületek/építmények elhelyezése a területen. A terület egységességének és történeti hangulatának megőrzése érdekében az építési övezetben tehát az épületmagasság értékének csökkentése történt meg. Ez azt jelenti, hogy az érték 14 méterről, a szomszédos Vi-2/BT/9 építési övezethez illeszkedően, 7,5 méterre csökkent azzal a kikötéssel, hogy az új épületek legmagasabb pontja elérheti a 9,5 méteres értéket, mely értéket az eredeti terepszinthez igazodva kell meghatározni, ezzel is biztosítva a visszafogottabb épülettömegek megjelenését a területen. Ez a javaslat figyelembe veszi a Nagytétényi út mentén, a másik csatlakozó, Lke-2/BT/2 építési övezetbe sorolt területen meghatározott maximális 6,0 méteres épületmagasságot is.

  • Mivel a tervezési terület vonatkozásában a pillanatnyi telekméreteket a tervmódosítás kapcsán adottságnak tekintettük, így az általános szintterületi mutató tervezett növelésével elérhető lett, hogy a tervezett állapotban a maximális épületmagasság értékének csökkentésével az építési jogok ne csökkenjenek, mivel a változtatást követően nő a területen az összes építhető szintterület mértéke.

  • Az építési övezetben a 228883/6 helyrajzi számú telek esetében kötelező építési helyet is tartalmazott a korábbi szabályozási terv. Figyelembe véve, hogy ennek a kijelölt építési helynek a területe nem érte el a módosítás során tervezett 30%-os értékét a teleknek, így annak érdekében, hogy a javasolt kompenzáció alkalmazható legyen a telekre, az építési helyet is módosítani kellett. A jelentős változással érintett ingatlan esetében, a jelenlegi egybefüggő nagy építési hely helyett, több elemre bontott építési hely lett jelölve (szint alatt akár összeépíthetően), szintén annak érdekében, hogy a területen ne egy nagy tömegben koncentrálva jelenjen meg új beépítés, mely hangsúlyosságával esetleg a rózsakert hangulatát, szerepét gyengítené. Annak érdekében, hogy ne csökkenjenek az építési lehetőségek, a több részre bontott építési hely összességében az eddiginél jóval nagyobb területen került kijelölésre. Mindemellett a Nagytétényi út mentén a „telek zöldfelületként fenntartandó része” jelölés fenntartása továbbra is szükséges.
  • A bemutatott szabályozási koncepció megvalósításához a hatályos KÉSZ szövegének kisebb módosítása mellett, a Szabályozási terv 7. számú szelvényének módosítása is szükséges volt a tervezési területet érintő építési övezeteket és az építési helyek ábrázolásait érintő módosítások vonatkozásában.
  • A tervezési területre vonatkozó változtatási tilalom a KÉSZ rendeletmódosítás hatálybalépésével hatályát veszti.

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet megtekinthető az alábbi helyen:

Kerületi Építési Szabályzatok

 

Tájékoztatás polgármesteri döntés meghozataláról

 

Polgármesteri döntés a Budapest XXII. kerület, Dézsmaház utca környékére vonatkozó tervezési munka partnerségi egyeztetésének lezárásáról, a beérkezett vélemények elfogadásáról ill. el nem fogadásáról.

Polgármesteri döntés

Polgármesteri döntés melléklete

Tervdokumentáció

 

 


 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2017. (IX.18.) önkormányzati rendelete[1]

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 

egységes szerkezetben

a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelettel[2]

 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következőket rendeli el:

 

1.A rendelet hatálya

 

1. § E rendelet hatálya Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének előkészítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki.

 

2. § Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

 

2. A partnerek meghatározása

 

3. § A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.

 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 

4. § (1) Koncepció vagy stratégia készítése esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a Városházi Híradóban,

c) a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(2)[3] A koncepció és a stratégia módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

5. §[4] (1) Településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) vagy településképi rendelet készítése esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Városházi Híradóban és a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakosági fórum keretén belül szóban történik.

 

(2) A kézikönyv vagy a településképi rendelet módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

6. § (1) Településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása – a Korm. rendelet szerinti előzetes és munkaközi tájékoztató keretében –

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a Városházi Híradóban,

c) a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(2) Településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében –

a) közterületen elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen,

b) a Városházi Híradóban,

c) a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá

d) lakossági fórum keretén belül szóban történik.

(3) Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásban történő készítése, módosítása esetén a (4) bekezdésben foglaltak kivételével a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – önkormányzati hirdetőfelületen, a Városházi Híradóban és a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(4) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása tárgyalásos eljárásban a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

(5)[7] Településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő készítése, módosítása esetén a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről – a Korm. rendelet szerinti munkaközi tájékoztató keretében – a www.budafokteteny.hu honlapon közzétett hirdetmény útján, továbbá lakossági fórum keretén belül szóban történik.

 

7. § (1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

 

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell:

a)  az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és az elkészült jóváhagyandó munkarészeket,

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postacímet, elektronikus levélcímet, ahova az észrevételeiket megküldhetik.

 

8. §[8] A lakossági fórumról a 3. § szerinti partnereket  – az  időpont, a helyszín és a téma megjelölését tartalmazó – hirdetménynek  a Korm. rendelet 29/A. § (7) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti közzétételével kell értesíteni.

 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja

 

9. § (1)[9] A  lakossági fórumot követően a partnerek a Korm. rendelet 29/A. § (7) bekezdés b) pontja szerinti írásos észrevételeket az alábbi módokon tehetik meg:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére - 1221 Budapest, Városház tér 11. - történő megküldéssel, vagy

b) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel.

 

(2) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek.

 

(3) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.

 

(4) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet készít.

 

10. § (1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.

 

(2) Minden, a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

 

11. § (1) A beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja.

 

(2) A beérkezett véleményeket, javaslatokat, valamint az el nem fogadott véleményeket és javaslatokat, továbbá ezek indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

 

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét,

b) a vélemény beérkezésének időpontját,

c) a vélemény, javaslat rövid tartalmát,

d) a beérkezett véleményekre, javaslatokra adott válaszok rövid tartalmát, elutasítás esetén ennek indokát,

e) a véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, vagy - a 10. § (2) bekezdés szerinti esetekben - a Polgármester döntésének megjelölését.

 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni.

 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

12. § A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján - gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről a www.budafokteteny.hu honlapon.

 

13. § Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § (13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a Polgármester a főépítész útján gondoskodik.

 

6. Záró rendelkezések

 

14. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

 

(3) [10]

 


[1] Elfogadta a Képviselő-testület 2017. szeptember 14-i ülésén, hatályos 2017. szeptember 19-től.

[2] Elfogadta a Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésén, hatályos 2019. március 1-től.

[3] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[4] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[5] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[6] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[7] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[8] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[9] Módosította a 7/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2019. március 1-től.

[10] Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.
Hatálytalan: 2017. szeptember 20-tól.