Ugrás a tartalomra

Jegyző

Jegyző

 

  Tevanné dr. Südi Annamária
   

    E-mail: jegyzo@bp22.hu
    Telefon:229-2616
 

 


Munkakör

Ve­ze­ti a képvi­selő-testület hi­va­talát:

 • meg­szer­ve­zi a hi­va­tal munkáját,
 • a hatáskörébe tar­tozó ügyek­ben szabály­oz­za a kiadmányozás rendjét,
 • gya­korol­ja a munkáltatói jogo­kat a Polgármes­te­ri Hi­va­tal köztiszt­vi­selői, ügy­ke­zelői és fi­zi­kai dol­gozói fe­lett,
 • a polgármes­ter egyetértésével dönt a ki­ne­vezésekről, fel­mentésekről, vezetői megbízásokról és vissza­vonásukról, va­la­mint a ju­tal­mazásokról (a polgármes­ter által meg­határo­zott körben),
 • döntésre előkészíti a polgármes­ter hatáskörébe tar­tozó állam­igaz­gatási ügye­ket,
 • dönt azok­ban a hatósági ügyek­ben, ame­lye­ket a polgármes­ter ad át,
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyek­ben,
 • ellátja a törvényben vagy kormány­ren­de­let­ben előírt állam­igaz­gatási fel­adat­o­kat, hatósági jogköröket,
 • ellátja a közigaz­gatási tevékenység kor­szerűsítésével és fej­lesztésével összefüggő fel­adat­o­kat,
 • gon­dos­ko­dik a hi­va­ta­li dol­gozók rend­sze­res továbbképzéséről,
 • gon­dos­ko­dik a belső ellenőrzés működtetéséről,
 • biz­tosítja a hi­va­tal ope­ratív gazdálkodási fel­ada­ta­i­nak ellátását,
 • ha­von­ta egy al­ka­lom­mal fogadónapot tart.

Gon­dos­ko­dik az önkormányzat működésével kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátásáról:

 • előkészíti a testület, va­la­mint a bi­zottságok elé kerülő, polgármes­te­ri vagy hi­va­ta­li előter­jesztéseket,
 • törvényességi szem­pontból véleményezi az egyéb előter­jesztéseket,
 • gon­dos­ko­dik a testület, a bi­zottságok szer­vezési és ügy­vi­te­li tevékenységével kap­cso­lat­os fel­adat­ok ellátásáról,
 • tanácskozási jog­gal részt vesz a testület és a bi­zottságok ülésein,
 • gon­dos­ko­dik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, me­lyet a polgármes­ter­rel együtt aláír,
 • a polgármes­ter­rel együtt aláírja az önkormány­za­ti ren­de­le­te­ket és gon­dos­ko­dik azok ki­hir­detéséről,
 • az ülést követően 15 napon belül megküldi Bu­da­pest Főváros Kormány­hi­va­ta­la vezetőjének a képvi­selő-testület, a képvi­selő-testület bi­zottságának, a ki­sebbségi önkormányzat testületének üléséről készült jegyzőköny­ve­ket.

 

Fogadóóra

Fogadóóra minden hónap első hétfőjén 14.00-tól 16;00 óráig, előzetes bejelentkezés alapján.

Bejelentkezni a 229-2616-os telefonszámon, ügyfélfogadási időben lehet.