Közterület-felügyelet

       Üdvözöljük a Budafok-Tétény Közterület-felügyeleti Csoport honlapján!

 

Felügyeletünk weboldalán remélhetőleg minden ügyfelünk és minden idelátogató megtalálja az őt érdeklő fontos és közérdekű információkat.

A 2008-as induláskor 5 fő alkotta a Felügyelet állományát, egészen 2015 áprilisáig. Ekkor az Önkormányzat Képviselő-testülete új feladatokat határozott meg a Felügyelet számára, ezzel egyidejűleg döntött arról is, hogy 12 főre emeli a felügyelők létszámát.

 

Hasznos, közérdekű információk:

 

Tájékoztatjuk a kerületi lakosságot és a kerületünk közigazgatási területén közlekedőket, hogy kerületünkben mobilkamerás térfigyelő rendszer működik.

 

A közterület-használati engedély iránti kérelmeket 2020. március 16. napjától a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Csoportja bírálja el.

Az Általános Igazgatási Csoport elérhetőségei, az ügyintézéshez szükséges további információk és a közterület-használati engedély kiadásához szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi helyről: https://budafokteteny.hu/ugyintezes/altalanos-igazgatasi-csoport

 

Feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy:

A felügyelő a közterület-felügyeleti törvényben meghatározott feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedést megtenni. A felügyelőnek az e törvényben meghatározott tevékenység végzését, valamint az intézkedésére való jogosultságát a rendőrség által kiadott szolgálati igazolvány, illetve egyéni azonosító számmal ellátott jelvény igazolja. Amennyiben a szolgálat ellátása során a hatósági ellenőrzés vagy intézkedés alá vont személy kéri, fel kell mutatni a szolgálati igazolványát.

A feladatkörében eljáró, rendészeti feladatokat ellátó,  intézkedésre  jogosult közterület-felügyelő hivatalos személy, köztisztviselő. A törvényben meghatározott feladatainak ellátása során a testi épséghez, személyes szabadsághoz, valamint a tulajdonhoz fűződő jogokat korlátozhatja törvényi keretek között.  Intézkedése kikényszerítése céljából testi kényszert, vagy vegyi eszközt (könnygázszóró sprayt) alkalmazhat, önvédelmi célból rendőrbotot, vagy tomfát birtokolhat, az előállításnak ellenszegülő személy támadásának, valamint szökésének megakadályozása céljából bilincset tarthat magánál. Feladat körében eljárva a közterület-felügyelő igazoltathat az elkövető személyazonosságának megállapítása érdekében, ruházat, csomag és járműátvizsgálást alkalmazhat, járművet feltartóztathat, tetten ért személyt visszatarthat és előállíthat a rendészeti törvényben írt felhatalmazás alapján. Joga van  az intézkedéséhez kapcsolódóan fotót vagy videót készíteni.

Jogállását, eljárását tekintve meg kell különböztetni a rendvédelmi feladatot ellátó rendőrtől, egyéb rendészeti feladatot ellátó mezőőrtől, természetvédelmi őrtől,  személy – és vagyonőrtől,  a közfeladatot ellátó személynek minősülő  polgárőrtől, a várakozóhelyek használatát ellenőrző parkolási társaságok ellenőreitől (parkoló őr), valamint a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató társaságok alkalmazottaitól (közterület-fenntartók).

Fontos, hogy a közterület-felügylet nem rendelkezik sem jogorvoslati, sem méltányossági jogosultsággal: mindezekre a szabálysértési törvény csak az illetékes szabálysértési hatóságoknak biztosít lehetőséget. Ezért a felügyelet nem engedheti el a jogszerűen kivetett bírságot, nem mérsékelheti annak összegét, és nem adhat a bírságrendezésére részletfizetési lehetőséget sem. A határidőn túl, vagy nem a meg határozott mértékben befizetett bírságot a felügyelet visszautalja a befizetőnek, és az eljárást úgy folytatja, mint ha befizetésre nem került volna sor.

Helyi önkormányzati rendeletben foglaltak megszegése esetén a közterület-felügyelő 5000-től 50 000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy eljárást kezdeményezhet a Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél. A jegyző által, a közigazgatási eljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás végén a bírság összege 150 000 forintig terjedhet.

                                                  Felügyeletünk szervezeti felépítése

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és fax száma, elektronikus elérhetősége:

Közterület-felügyeleti Csoport

A vezető neve, beosztása

 Szőke Mihály  –   Közterület-felügyeleti Csoportvezető

Telefon

 229-2611/ 250 mellék

A szervezeti egység feladatai

Közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása,

Ügyfélfogadási idő

 

Hétfő

13.30-18.00

Szerda

08.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00

Péntek

08.00 – 12.00

Elektronikus e-mailcím

kozter1@bp22.hu

 

 ugyfelszolgalat_btkf@bp22.hu

 

 

Ügyintéző:

Szalay Zsófia ügyintéző titkárnő

Szabálysértési és  szabályszegési ügyek intézése.  Közterületen közterület-használati engedély nélkül tárolt " roncs" autókkal kapcsolatos ügyintézés.
Felügyelők:    

 

Eőry Emil

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Fekete István

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Gál Zoltán

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Tóth Károly

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Soltész Tamás Zsolt

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Tóth Márta Magdolna

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Tringli László

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Dános Péter Rezső

Közrend, köztisztaság védelme

 

Bédi Tamás Viktorné

Közrend, köztisztaság védelme.

 

Bédi Tamás Viktor                                     Közrend, köztisztaság védelme.

 

Rozboráné Mátrai Eszter                           Utcanévtáblák cseréje, pótlása

Elérhetőségek

 Ügyeleti telefonszám: 06 20 386 5942

Postacím:

 1221 Budapest, Városház tér 11. szám

Telefonszám:

 229-2611/ 250 mellék

Fax:

 482-1031

 

 

                                                              BUDAFOK-TÉTÉNY KÖZTERÜLET-FELÜGYELETI CSOPORT FELADATAI

 

 • közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése,
 • a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (pl. közterületen jogosulatlanul, jogszabály-ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
 • a fővárosi önkormányzat által rendeletben meghatározott védett- illetve súlykorlátozás alá eső övezeteiben közlekedő, illetve várakozó járművek behajtási és várakozási engedélyeinek ellenőrzése,
 • közúton hatósági engedéllyel (rendszámmal) nem rendelkező vagy lejárt műszaki vizsgával és közterület használati engedély nélkül tárolt jármű elszállítással történő eltávolítása, amennyiben annak tulajdonosa az eltávolításra történő felszólítást követő 10. napig ennek nem tesz eleget (roncsautó),
 • a közúti közlekedés szabályainak betartatása (KRESZ)
 • a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése,
 • üzemelteti a közterületi térfigyelő kamerarendszert,
 • munkájában szorosan együttműködik a rendőrséggel, katasztrófa védelemmel, a vámhatósággal, a polgári védelemmel, valamint külön felkérés alapján a tisztiorvosi szolgálat, a környezetvédelem, a munkaügyi felügyelőség és más hatóság dolgozójával.            

                   

                                                                    KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ ÁLTAL ALKALMAZHATÓ INTÉZKEDÉSEK

 

 • Felvilágosítást kérhet.
 • Feljelentés megtétele vagy egyéb intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltathatja.
 • Az igazoltatás során a személyazonosság megállapításához szükséges ideig, rendőrség megérkezéséig az érintettet feltartóztathatja.
 • A köztisztasági szabályokat, a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy behajtási korlátozást megszegő járművet jogosult feltartóztatni.
 • Köteles felhívni a szabálysértés elkövetőjét a cselekmény, állapot azonnali vagy határidőre történő megszüntetésére.
 • A szabálysértés elkövetőjét az összes körülmény figyelembe vételével a felügyelő figyelmeztetheti, helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentheti.
 • A gépjárművel elkövetett megállási, várakozási szabálysértések esetében az elkövető távollétében a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy feljelentheti.
 • A szabálysértéssel összefüggésben lévő dolgot, tárgyat átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak átadja.
 • A szabálysértésen tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz az eljárás azonnali lefolytatása érdekében előállíthatja.
 • Elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti
 • A helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt üzemképtelenérvényes műszaki vizsgával nem rendelkező járművet a törvény által megszabott határidő leteltével elszállítással eltávolíthatja.
 • Amennyiben a figyelmeztetés, vagy a felszólítás nem jár eredménnyel, a felügyelő a jogszabályban meghatározott további intézkedést köteles megtenni. Törvényben, rendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki, illetve feljelentéssel élhet.
 • Amennyiben a távollevő gépjármű vezetőjével szemben kezdeményezett helyszíni bírságolási eljárás közben az adott jármű vezetője a járművéhez visszaérkezik, akkor helyszíni bírságolási eljárásként folytatható az intézkedés.
 • A felügyelő köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a hatáskörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.

 

                                                                         A közterület-felügyelő helyszíni bírság kiszabására jogosult:

 

A 2012. évi II. törvény – továbbiakban szabálysértési törvény - 39.§ (2) bek. e. pontja alapján meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén - amennyiben ezt e törvény külön említi - helyszíni bírságot szabhat ki a közterület-felügyelő az alábbi esetekben:

 • a tulajdon elleni szabálysértés,
 • polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés,
 • koldulás,
 • tiltott szerencsejáték,
 • közerkölcs megsértése,
 • veszélyeztetés kutyával,
 • csendháborítás,
 • köztisztasági szabálysértés,
 • veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával,
 • szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése,
 • jogosulatlan közterületi értékesítés,
 • jégen tartózkodás szabályainak megszegése,
 • tiltott fürdés,
 • személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megszegése,
 • közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése - a járművezető távollétében is - miatt. 

   

  A Budafok-Tétény XXII. kerület Önkormányzata képviselő testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelete alapján a közterület-felügyelő helyszíni bírságot – közigazgatási bírság - szabhat ki az alábbiak megsértése esetén:

   

 • Önkormányzati jelkép és a kerület történelmi városrészének jogosulatlan használata,
 • a közterület jogellenes használata,
 • közutak, közterületek felbontására, használatára vonatkozó szabályokmegszegése,
 • zöldterületek, zöldfelületek rendeltetéstől eltérő használata,
 • zajvédelemmel kapcsolatos szabályok megszegése,
 • üzemképtelen jármű tárolási szabályainak megszegése,
 • az üzletek nyitvatartási rendjének megszegése,
 • köztisztasággal kapcsolatos magatartási szabályok megszegése,
 • települési szilárd hulladék gyűjtésével kapcsolatos megatartási szabályok megszegése,
 • utcanévtáblákra, házszámokra vonatkozó szabályok megszegése esetén.

 

JOGORVOSLAT

Általában

Beadványt bármilyen jogcímen csak a szabálysértés/szabályszegést elkövető vagy az elkövető által írásban meghatalmazott személy tehet.

Az egyes eljárásokra vonatkozóan

A helyszíni bírsághoz kapcsolódó jogorvoslati lehetőséget mindig az határozza meg, hogy az a szabálysértési (2012.évi. II. tv. alapján) vagy szabályszegési (1988. évi I. törvény alapján) eljárás keretében történt.

Felülvizsgálati kérelem szabálysértés esetén: A 2012. évi II. törvény 99/A. §-a értelmében a helyszíni bírsággal, vagy a járművezető távollétében kiszabott helyszíni bírsággal szemben felülvizsgálati kérelemmel élhet. Ennek elbírálására a Felügyelet vezetője jogosult. A felülvizsgálati kérelem indoka lehet: az elkövetett cselekmény nem volt szabálysértés, az intézkedést foganatosító személy nem volt közterület-felügyelő, egyéb büntethetőséget kizáró ok, a jogszabályban előírttól eltérő összegű bírság került kiszabásra. Amennyiben a felülvizsgálati kérelme megalapozott, a Felügyelet jogosult az intézkedést visszavonni, vagy a kiszabott bírság összegét módosítani. A felülvizsgálati döntés ellen nincs helye jogorvoslatnak! Az ügyintézési határidő 15 nap.

Minden más esetben méltányosságra, bírság elengedésére, csökkentésére, halasztására, részletfizetésre irányuló kérelem előterjesztésére csak a szabálysértési eljárás keretében van mód. Szabálysértési eljárás a bírság meg nem fizetése miatt az illetékes szabálysértési hatóságnál tett feljelentéssel indul.

Gépjárművezető távollétében szabályszegés elkövetése során kiszabott közigazgatási bírság eseténAmennyiben az arra jogosult vitatja a szabályszegés tényét, valamint a befizetés elmaradása esetén, a felügyelet közigazgatási hatósági eljárás indítását kezdeményezi az illetékes BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányságon.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt: a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.

Helyszíni bírság (szabálysértés és közigazgatási bírság): Amennyiben az Ön jelenlétében kiszabott helyszíni bírság nyomtatványt aláírta, az azt jelenti, hogy a jogsértés tényét elismerte és az intézkedést tudomásul vette, azt nem vitatta. A tudomásul vett intézkedések esetén nincs helye jogorvoslatnak! Közigazgatási bírság esetében jogsértésre hivatkozással bírósági felülvizsgálati kérelem kezdeményezhető. Az elismert közigazgatási bírság befizetésének elmaradása esetén, kezdeményezzük annak adók módjára történő behajtását.

 

ÜGYINTÉZÉS FOLYAMATA:

ÜGYTIPUSOK:

 • Szabálysértési ügyek.
 • Gépjármű elszállítással kapcsolatos ügyintézés.
 • Közrend, köztisztaság védelme.
 • Utcanévtáblák cvseréje, pótlása.

Szabálysértési ügyek:

Ügyintéző: Szalay Zsófia

E-mail: szalayzs@bp22.hu

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélszolgálati idő:

H: 13.30-18.00,

Sz: 8.00-12.00 és 14.00-18.00,

P: 8.00-12.00

Telefonszám:06 1 229 2611/251

 

Gépjármű elszállításával kapcsolatos ügyintézés:

Ügyintéző: Szalay Zsófia

E-mail: szalayzs@bp22.hu

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélszolgálati idő:

H: 13.30-18.00,

Sz: 8.00-12.00 és 14.00-18.00,

P: 8.00-12.00

Telefonszám:  06 1 229 2611/251

 

Közrend, köztisztaság rendjével kapcsolatos bejelentés:

Ügyintéző: Szőke Mihály

E-mail: szokem@bp22.hu

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélszolgálati idő:

H: 13.30-18.00,

Sz: 8.00-12.00 és 14.00-18.00,

P: 8.00-12.00

Telefonszám:  06 1 229 2611/250

 

Utcanévtáblák cseréje, pótlása:

Ügyintéző: Rozboráné Mátrai Eszter

E-mail: matraie@bp22.hu

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélszolgálati idő:

H: 13.30-18.00,

Sz: 8.00-12.00 és 14.00-18.00,

P: 8.00-12.00

Telefonszám:  06 1 229 2611/250

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET TEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ JOGI HÁTTÉR:

 

A Közterület-felügyelet tevékenységét az alábbi törvények és rendeletek szabályozzák:

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (más néven: KRESZ)

21/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról

63/2012. (IV. 13.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról

55/2009. (X.16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról

   

Budafok-Tétény Önkormányzata Képviselő testületének rendeletei:      

 

 • Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 • Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014 . (II.11.) önkormányzati rendelete közterület-felügyeleti feladat- és hatáskörök vállalásáról és ellátásáról

 • Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2016. (IX.20.) önkormányzati rendelete a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól 

 • Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 10/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete a Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról

 

 

                                                                                                                      Szőke Mihály

                                                                                                                      Csoportvezető