Ugrás a tartalomra

Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda

Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda 

- Ügyvitelszervezési és Controlling Csoport

- Humánpolitikai Csoport 

- Számítástechnikai és Informatikai Csoport

Tevékenység

§  Humánpo­li­ti­kai, humánerőforrás gazdálkodási fel­adat­ok
§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal számítástech­ni­kai és in­for­ma­ti­kai eszközei­nek, rend­sze­re­i­nek üze­mel­tetése
§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal ügy­irat­ke­zelésével kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal működését, tevékenységét érintő, igaz­gatás-szer­vezési és ügy­vi­tel szer­vezési fel­adat­ok, a belső irányítási rend­szer fej­lesztésével, szabály­o­zottságával, elektronikus és mobil eszközökre történő fejlesztésekkel kap­cso­lat­os fel­adat­ok. Az elektronikus ügyintézés kialakításával, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok. A Hivatal controlling rendszerének működtetése, fejlesztése

§ A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek adásvétele és haszonbérlete esetén fennálló elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében, az adásvételi és haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésével kapcsolatos feladatok

Iro­da­ve­zető: Sályi László
e-mail: salyil@bp22.hu
Te­le­fon: 06 1 229 2611/120

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Félfo­gadási időpont:

min­den hét szerdáján 9,00-12,00 óráig

_____________________________________________________________________________________

Ügyvitelszervezési és Controlling Csop­ort

Tevékenység

§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal működését, tevékenységét érintő, igaz­gatás-szer­vezési és ügy­vi­tel szer­vezési fel­adat­o­kat eredményező pro­jek­tek irányítása
§  Az ügyintézés fej­lesztésével, szer­ve­zet­fej­lesztéssel kap­cso­lat­os igaz­gatás- szer­vezési és ügy­vi­tel- szer­vezési fel­adat­ok
§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal cont­roll­ing rend­szerének ki­a­lakítása, a cont­roll­ing fel­adat­ok ellátása
§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal belső irányítási rend­szerének fej­lesztésével, szabály­o­zottságával, a közigaz­gatási kont­roll­ing tevékenységgelkap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal ügy­irat­ke­zelésével kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  Az elektronikus rendszerek, mobilalkalmazások fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása
§  Hi­va­ta­li Kapu kezelésével kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  A Hi­va­tal irattárazási tevékenységének ellátása, az irattárak kezelése
§  Talált tárgyak kezelésével kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  Hirdetményekkel, kifüggesztéssel kapcsolatos fel­adat­ok 

Csoportvezető: Reich Andrea

e-mail: reicha@bp22.hu

Telefon: 06 1 229 2611/225

Talált tárgyak kiadása:

A kiadáshoz az átvételre jelentkező személynek a talált tárgy feletti rendelkezési jogot (tulajdonjog, bérleti jog, használati jog) minden esetben hitelt érdemlően igazolnia kell és a beazonosításához szükséges információkat feltétlenül meg kell adni, melyek az alábbiak:

 • az elvesztés ideje, helye,
 • az elvesztett tárgy tulajdonságait (pl.: kinézet, szín, méret, típus, márkajelzés, stb.)

Kiadás kizárólag személyesen történhet a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, melyhez az alábbiak szükségesek:

 • személyazonosságot igazoló okmány bemutatása,
 • a tulajdonjogot igazoló bármely okmány, irat, fotó vagy egyéb bizonyítási eszköz.

Akadályoztatás esetén a talált tárgyat a tulajdonos által kiállított, két tanú általi aláírással ellátott írásbeli meghatalmazással rendelkező személy is átveheti. Kiskorú esetében annak gondviselője meghatalmazás nélkül veheti át a kiskorú iratait és egyéb elveszített tárgyait, a rokoni kapcsolat fennállásának igazolása mellett.

Talált tárgyak átvétele:

A talált dolgok tekintetében követendő eljárás a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezik. A Ptk. 5:55.§ (1) bekezdése értelmében a találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a települési önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni.

Aki tehát elveszett tárgyat talál a XXII. kerület területén, nyolc napon belül vissza kell adnia azt a tulajdonosának. Amennyiben a tárgy tulajdonosa nem azonosítható, akkor azt a Polgármesteri Hivatal Ügyvitelszervezési és Controlling Csoportja kijelölt munkatársának adhatja le

 • személyesen hivatali ügyfélfogadási időben, a hivatali ügyfélszolgálati időn túl átadhatja a Hivatal portaszolgálata részére, vagy
 • postai úton is megküldheti a 1221 Budapest, Városház tér 11. címre.

A talált tárgy postázása vagy személyes leadása során minden esetben szükséges írásban rögzíteni a talált tárgy azonosítására szolgáló tulajdonságokat (megnevezés, szín, típus, márkajelzés, stb.), táska vagy egyéb tárolásra alkalmas tárgy/eszköz esetén annak tartalmát tételes felsorolással.

Amennyiben a talált tárgy tulajdonosa nem megállapítható, a Hivatal a talált tárgyat az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a tulajdonos, vagy az általa meghatalmazott átvételre jogosult nem jelentkezik úgy a Hivatal a talált tárgyat értékesíti.

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélszolgálati idő:

H: 13.30-18.00,

Sz: 8.00-12.00 és 14.00-18.00,

P: 8.00-12.00

Ügyintéző neve, elérhetősége:

Reich Andrea csoportvezető

Tel.: 06 1 229 2611/225

e-mail: iktato@bp22.hu

 

Mező- és erdőgazdasági földek adásvételéről és haszonbérletéről szóló szerződés hirdetményi úton történő közzététele

elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében

Vonatkozó jogszabályok:

 • 2016. évi CL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ákr.),
 • 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról (Földforgalmi tv.),
 • 2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról (Fétv.),
 • 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adásvételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról,
 • 2020. évi LXXI. törvény a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről,
 • 647/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól.

Ügyintézés folyamata:

A Fétv. 17. §-ában foglaltaknak megfelelően mind az adásvételi, mind a haszonbérleti szerződést (a továbbiakban: szerződés) négy eredeti példányban a szerződés aláírásának napjától számított 8 napon belül kell benyújtani mezőgazdasági igazgatási szervhez (BFKH Földhivatali Főosztály 1051 Budapest, Sas u. 19.), illetve ha a föld nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, úgy a föld fekvése szerint a illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez.

A benyújtott szerződések közül egy példánynak a Földforgalmi törvény 8. §-a szerinti, és a Földforgalmi törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott biztonsági kellékekkel rendelkező papíralapú biztonsági okmányon kiállítottnak kell lennie. Az adásvételi szerződéshez csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat.

Az adás-vételi szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárás díj- és illetékmentes.

A szerződés és a hozzá kapcsolódó közzétételi kérelem benyújtható a hirdetményi úton történő közlés érdekében:

 • személyesen (személyesen hivatali ügyfélfogadási időben, vagy azon túl átadhatja a Hivatal portaszolgálata részére), vagy
 • postai úton is megküldheti a 1221 Budapest, Városház tér 11. címre.

Elővásárlásra/előhaszonbérletre jogosult elfogadó/lemondó jognyilatkozatot a szerződés kormányzati portálon történő megjelenését követő naptól számított 60 napig lehet benyújtani. Ez jogvesztő határidő!

A jognyilatkozatot kizárólag személyesen lehet átadni a kijelölt ügyintéző részére a Hivatal ügyfélfogadási idejében. Az ügyintéző az átvételkor a nyilatkozattevő személyazonosságát ellenőrzi az elfogadó jognyilatkozatban szereplő természetes személyazonosító adatoknak a személyazonosító okmányban foglalt adatokkal való összevetésével, továbbá az elővásárlásra jogosultat nyilatkoztatja arról, hogy az elfogadó jognyilatkozaton szereplő aláírását a saját kezű aláírásának ismeri el.

A jognyilatkozatot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A jognyilatkozatban meg kell jelölni az elővásárlási jogosultság jogalapját, továbbá ha az elővásárlási jog törvényen alapul, akkor azt is, hogy az elővásárlásra jogosult mely törvényen és az ott meghatározott sorrend melyik ranghelyén gyakorolja az elővásárlási jogát.

Az elfogadó jognyilatkozatnak tartalmi és alaki előírásait a Földforgalmi törvény részletesen szabályozza.

A nyilatkozattételre nyitva álló (60 napos) határidő leteltét követő 8 napon belül a szerződés közzétételét igazoló dokumentumok és a benyújtott nyilatkozatok a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kerülnek megküldésre, vagy mentesség esetén az eladó(k) részére küldjük vissza.

Ezt követően a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztálya (1051 Budapest, Sas u. 19. 06-1-354-2950) tud további felvilágosítással szolgálni.

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélszolgálati idő:

H: 13.30-18.00,

Sz: 8.00-12.00 és 14.00-18.00,

P: 8.00-12.00

Ügyintéző neve, elérhetősége:

Reich Andrea csoportvezető

Tel.: +36 1 229 2611/225

_____________________________________________________________________________________

Humánpolitikai Csoport

Tevékenység

§  a Polgármes­te­ri Hi­va­talnál fo­g­lal­koz­ta­tott közszolgálati tiszt­vi­selők, mun­kavállalók, közcélú fo­g­lal­koz­ta­tot­tak és a válasz­tott tisztségvi­selők fo­g­lal­koz­tatási jog­vi­szonyával kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  önkormány­za­ti tu­laj­donú gaz­dasági társaságok vezetőjének fo­g­lal­koz­tatási jog­vi­szonyával kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  közszolgálati tiszt­vi­selők szak­mai képzésével, továbbképzésével, az ehhez szükséges programok előkészítésével, le­bony­olításával kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  a közszolgálati tiszt­vi­selők tel­jesítményértékelésével kap­cso­lat­os fel­adat­ok
§  a közszolgálati tiszt­vi­selők va­gyon­nyi­lat­koz­at-tételi köte­le­zettségével kap­cso­lat­os feladat­ok
§  a közszolgálati tiszt­vi­selői jog­vi­szonnyal kap­cso­lat­os szabály­za­tok, utasítások, intézkedések előkészítése

Ügyintézés helye:

Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1221 Budapest, Városház tér 11.

Ügyfélszolgálati idő:

H: 13.30-18.00,

Sz: 8.00-12.00 és 14.00-18.00,

P: 8.00-12.00

Ügyintéző neve, elérhetősége:

 

Kozma-Hegedűs Kinga humánpolitikai ügyintéző

e-mail: hegedusk@bp22.hu

Te­l.: 06 1 229-2611/229

 

Kovács Andrea humánpolitikai ügyintéző

e-mail: kovacsa@bp22.hu

Te­l.: 06 1 229-2611/187

_____________________________________________________________________________________

Számítástech­ni­kai és In­for­ma­tikai Csoport

Tevékenység

§  A Polgármes­te­ri Hi­va­tal számítástech­ni­kai rend­sze­re szabály­szerű és biz­tonságos működésének biz­tosítása, az in­for­ma­ti­kai eszközök üze­mel­tetése
§  az in­for­ma­ti­ka területén az adatvédelmi szabály­ok­kal kap­cso­lat­os fel­adat­ok,
§  a képvi­selő-testületi ülések tech­ni­kai előkészítése
§  in­for­ma­ti­kai kon­cep­cióval, fej­lesztési stratégia ki­dol­gozásával, végre­hajtásával kap­cso­lat­os fel­adat­ok,
§  az in­for­ma­ti­kai eszközök üze­mel­tetésével kap­cso­lat­os adat­szolgáltatás, adatgyűjtés

Csoportvezető: Francsek Nikolett

e-mail: informatika@bp22.hu
Te­l.: 06 1 229 2611/223