Ugrás a tartalomra

Humánszolgáltatási Iroda

Humánszolgáltatási Iroda

cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 229-2611
 

Ügyfélfogadás:

Hétfő:     13.30 órától 18.00 óráig,

Szer­da:  08.00 órától 12.00 óráig és

             14.00 órától 18.00 óráig,

Péntek:  08.00 órától 12.00 óráig.

 

 

Az iroda fel­adat- és hatáskörei

 • az önkormányzat által fenn­tar­tott intézmények létesítésével, gazdálkodásával, költségvetése meg­határozásával, átszer­vezésével, névváltoz­tatásával, megszüntetésével, tevékenységi körének módosításával, irányításával, ellenőrzésével, fenn­tartásával és működtetésével kap­cso­lat­os fenn­tartói döntések előkészítése
 • intézmény­ve­zetők fo­g­lal­koz­tatási jog­vi­szonyával kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • az egészségügyi alap­ellátás és a járó beteg szak­ellátás biz­tosításához kap­csolódó fel­adat­ok
 • az egészségügyi intézmények létre­hozásával, átszer­vezésével, névváltoz­tatásával, megszüntetésével, irányításával, ellenőrzésével, fenn­tartásával kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • az intézménye­ket érintő „pa­nasz” ügyek ki­vizsgálása és eljárás le­foly­tatása
 • tanügyi-igaz­gatáshoz kap­csolódó önkormány­za­ti fel­adat­ok
 • az önkormányzat test­ne­velési és sport­fel­ada­tai – így különösen az óvodai és is­ko­lai test­ne­velés, a ver­seny- és élsp­ort, a sza­ba­didősport, a fo­gyatékkal élők sport­ja – végre­hajtásának előkészítése és ko­or­dinálása
 • polgári véde­lem­mel kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • ka­tasztrófavéde­lem­mel kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • honvéde­lem­mel kap­cso­lat­os fel­adat­ok
 • személyes gon­dos­kodást nyújtó szociális ellátások­kal kap­cso­lat­os fel­adat­ok


dr. Patócs And­rea
humánszolgáltatási iro­da­ve­zető
te­le­fonszám: 229-2611/115-ös mellék
szoba: 15/5
e-mail: drpatocsa@bp22.hu

félfo­gadást tart min­den hétfőn 14 és 18 óra között, előzetes be­je­lent­kezés alapján

 

Kühnné Kertész Csilla
Humánszolgáltatási Iroda - intézményi koordinátor (szoba: 15/6)
E-mail:kerteszcs@bp22.hu
Telefon:229-2611/231-es mellék

Az önkormányzati szociális és gyermekjóléti intézmények – Szociális Szolgálat 22., Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központ, Egyesített Bölcsőde – működtetésével, irányításával kapcsolatos fenntartói feladatok

 • a Humánszolgáltatási Iroda irányítása alá tartozó intézmények alapító okiratának módosítása
 • a szervezeti és működési szabályzat, valamint a szakmai program elfogadása, módosítása
 • a szakmai munka eredményességének, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának ellenőrzése, értékelése
 • a központi költségvetésből származó támogatások igénylése, elszámolása
 • intézményi térítési díj rendeletben történő megállapítása
 • a fizetendő személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentése, elengedése
 • intézményi felvétellel kapcsolatos fellebbezési ügyek
 • nem állami fenntartókkal kötött személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátást biztosító szerződések ügyintézése
 • Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat lebonyolítása

 

ifj. Bernula Zoltánné
Humánszolgáltatási Iroda - köznevelési ügyintéző (szoba: 15/3)
E-mail: @bp22.hu
Telefon:229-2611/179-es mellék

Köznevelési ügyintéző feladatai

 • Óvodakötelesek nyilvántartása
 • Az óvodai beiratkozással kapcsolatos fellebbezési ügyek
 • A nyári napközis táborral kapcsolatos ügyintézés
 • Az önkormányzat által alapított díjak adományozásával kapcsolatos döntések előkészítése: „Mihalik Sándor-díj”- Az év pedagógusa, „Tóth József-díj”, „Katona Péter-díj”
 • Kerületi rendezvények szervezése: Pedagógus nap, Díszoklevél átadása és a pályakezdő pedagógusok köszöntése, Fogyatékkal Élők Napja, Semmelweis Nap, Idősek Napja
 • Közétkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés

 

Bánné dr. Bertalan Bernadett
Humánszolgáltatási Iroda - humánszolgáltatási ügyintéző (szoba: 15/4)
E-mail: banneb@bp22.hu
Telefon:229-2611/127-es mellék

Egészségügyi ágazati feladatok:

 • az egészségügyi intézmények létrehozásával, átszervezésével, névváltoztatásával, megszüntetésével, irányításával, ellenőrzésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok
 • HACCP rendszer koordinálása
 • egészségügyi intézmények költségvetésével kapcsolatos feladatok
 • az egészségügyi alapellátás keretében a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyermek fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi, valamint központi felnőtt és gyermek ügyeleti és fogorvosi ügyeleti feladatok ellátásának biztosításához kapcsolódó feladatok
 • a járóbeteg szakellátás biztosításához kapcsolódó feladatok koordinálása
 • Az önkormányzat által alapított „Dr. Bálint Béla-díj" adományozásával kapcsolatos döntések előkészítése

Közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos ügyek:

 • a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése.

 

Rádi Eszter
Humánszolgáltatási Iroda - humánszolgáltatási asszisztens (szoba: 15/5)
E-mail:radie@bp22.hu
Telefon:229-2611/115-ös mellék

Humánszolgáltatási asszisztens feladatai

 • kapcsolattartás az ügyfelekkel, dr. Patócs Andrea irodavezetőhöz időpont egyeztetése
 • a Humánszolgáltatási Iroda feladataival kapcsolatos általános információ nyújtása
 • kapcsolattartás az Önkormányzat fenntartásában lévő intézményekkel
 • szépkorúak polgármesteri köszöntésének szervezése és kapcsolattartás
 • intézményi munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok koordinálása
 • a közérdekű adatok közzétételi eljárása keretében:
  • az adatok közzétételre alkalmas formában történő előkészítése,
  • az adatok közzétételre való átadása,
  • a közzétételre átadott adatokról nyilvántartás vezetése.

 

Szőke Mihály
Humánszolgáltatási Iroda - honvédelmi és közbiztonsági referens (szoba: 15/7)
E-mail: szokem@bp22.hu
Telefon: 229-2611/123

Honvédelmi és közbiztonsági referens feladatai

 • részt vesz a polgármester honvédelmi feladatának tervezésében, szervezésében és végrehajtásában. Ennek keretében a felkészülés időszakában
 • részt vesz a települési honvédelmi terv elkészítésében,
 • közreműködik a településen végrehajtandó katonai igazgatási feladat szervezésében és végrehajtásában,
 • részt vesz a feladatkörét érintő képzésen, felkészítésen, illetve gyakorlaton,
 • közreműködik a honvédelmi nevelés települési feladatának szervezésében és végrehajtásában,
 • részt vesz a települést érintő honvédelmi gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,
 • részt vesz a települést érintő polgári védelmi feladat, illetve gyakorlat szervezésében és végrehajtásában,
 • közreműködik a lakosság honvédelmi felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatban,
 • közreműködik a katonai hagyományápolással, hadisírgondozással kapcsolatos települési feladat szervezésében és végrehajtásában,
 • részt vesz a honvédelmi tárgyú rendezvényen,
 • kapcsolatot tart a területi védelmi bizottsággal, valamint a védelmi és biztonsági igazgatásban közreműködő más szervvel és szervezettel, közreműködik az ezen szerv által kért, honvédelmi és katonai igazgatási tárgyú adatszolgáltatás végrehajtásában
 • közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban,
 • figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó magatartási szabályokról történő tájékoztatását,
 • közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében,
 • részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
 • előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
 • részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban,
 • közreműködik a vis maior eljárásban.

 

Závodszky Rita Zsuzsanna
Humánszolgáltatási Iroda - Sport ügyintéző (szoba: 15/2)
E-mail: zavodszkyr@bp22.hu
Telefon: 229-2611/207

Sport ügyintéző feladatai

 • Közreműködik a sporttal kapcsolatos előterjesztések és a sport témájú kerületi pályázatok elkészítésében.
 • Tájékoztatja a médiumot, iskolákat, egyesületeket a kerületi eseményekről, sportprogramokról, a sporttal és testneveléssel összefüggő valamennyi hírről és tervről.
 • Figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.
 • Közreműködik a sport események szervezésével, rendezésével kapcsolatos feladatok ellátásában és szerepet vállal a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében.