Ugrás a tartalomra

Gazdasági Iroda

Gazdasági Iroda - Költségvetési és Pénzügyi Csoport - Számviteli Csoport - Gondnokság

1221 Budapest, Városház tér 11.
Telefon: 229-2676
 

Tevékenység

A Gaz­dasági Iroda felépítése

 • Költségvetési és pénzügyi csop­ort 
 • Számvi­te­li csop­ort
 • Gond­nokság

Tevékenységek

 • Az Önkormányzat és a Polgármes­te­ri Hi­va­tal költségvetésének előkészítése, végre­hajtásának ellenőrzése, adat­szolgáltatási köte­le­zettségek tel­jesítése, pénz­for­gal­mi és mérleg­je­lentések, va­la­mint a zárszámadási ren­de­let elkészítése,
 • az Önkormányzat és a Polgármes­te­ri Hi­va­tal pénz­for­ga­lom­mal kap­cso­lat­os fel­adat­ainak ellátása,
 • óvadékok kezelése
 • önkormány­za­ti va­gyon által oko­zott, va­la­mint önkormányzat va­gyonában ke­let­ke­zett kárbe­je­lentések  ügyintézése, (például: kátyúkár, üvegkár, épület­omlás által oko­zott károk stb.)
 • szerződések nyilvántartása,
 • vevői és szállítói ana­li­ti­kák vezetése,
 • egyes lakások- és nem lakás célú he­lyiségek bérleti díja­i­nak számlázása, bevételek egyez­tetése
 • kinn­levőségek egyez­tetése, fizetési felszólítások kiküldése
 • lakáscélú helyi támogatások­hoz és munkáltatói kölcsönökhöz kap­csolódó nyilvántartások vezetése, folyószámlák egyez­tetése, iga­zolások elkészítése
 • önkormány­za­ti ren­de­let alapján nyújtott ápolási díjak számfejtése, kap­csolódó járuléki­ga­zolások és OEP je­lentések elkészítése
 • át nem vett segélyek­kel kap­cso­lat­os ügyintézés
 • az Önkormányzat és a Polgármes­te­ri Hi­va­tal nem rend­sze­res személyi ki­fi­zetése­i­nek számfejtése, adó- és járuléki­ga­zolások kiadása
 • önkormányzat va­gyonának és a va­gyon változásá­nak nyilvántartása
 • az önkormányzat igaz­gatási épüle­te­i­nek üze­mel­tetésével kap­cso­lat­os napi fel­adat­ok ellátása,
 • az önkormányzat gépjárműparkjának üze­mel­tetésével, hasz­nosításával kap­cso­lat­os fel­adat­ok,
 • a por­ta­szolgálat biz­tosítása.

Tájékoztatás az intézett ügyekről / ügyleírások

Munkatársak, ügyintézés

Irodavezető

Baranyiné Döme Gyöngyi

I. em. 54.
telefon: 229-2676; 229-2611/165. mellék

 

Általános tájékoztatás, iratátvétel, kárügyintézés:


Onozó Krisztina
I. em. 54.
telefon: 229-2676; 229-2611/165. mellék

 • Gazdasági Irodára érkező iratok, számlák átvétele, nyilvántartása,
 • tájékoztatás az önkormányzati vagyon által okozott, valamint önkormányzat vagyonában keletkezett károk  (például: kátyúkár, üvegkár, épületomlás által okozott károk stb.), ügyintézésének folymatáról.


Költségvetési és Pénzügyi csoport

Csoportvezető:Sóti Ildikó

Sztáray Csilla
I. em. 51.
telefon: 229-2611/204 mellék

 • az önkormányzat költségvetésének összeállításával, módosításával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • kapcsolattartás intézményekkel az önkormányzat gazdasági társaságaival, egyéb központi és pénzügyi szervezetekkel,
 • adatszolgáltatások teljesítése központi költségvetés felé.

Nikoletti Éva
I. em. 51.
telefon: 229-2611/205. mellék

 • kötelezettségvállalások nyilvántartása (szállítói nyilvántartás),
 • egyes önkormányzat által nyújtott támogatások elszámoltatása,
 • adatszolgáltatás közzétételhez.

Ilyésné Kádár Krisztina
I. em. 49.
telefon: 229-2611/114. mellék

 • Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal házipénztárának kezelése, pénztári forgalmának lebonyolítása,
 • nem magánszemélyeknek nyújtott működési támogatások elszámoltatása.
 • önkormányzat által kiutalt, de jogosult által át nem vett segélyekkel kapcsolatos ügyintézés.
 • NEAK jelentések elkészítése,
 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal nem rendszeres személyi kifizetéseinek számfejtése, adó- és járulékigazolások kiadása.
 • önkormányzati rendelet alapján nyújtott ápolási díjak számfejtése, kapcsolódó járulékigazolások.

 

Tormáné Fehérvári Krisztina
I. em. 59.
telefon: 229-2611/119 mellék

 • munkáltatói kölcsönökhöz kap­csolódó nyilvántartások vezetése, folyószámlák egyeztetése, iga­zolások elkészítése,
 • óvadékok nyilvántartása.
 • banki átutalások teljesítése.


Számviteli csoport


Számlázással, vevői folyószámlák egyeztetésével kapcsolatos feladatok:

Fogarasi Andrea
I. em. 56.
telefon: 229-2611/254. mellék

 • önkormányzati telkek, nem lakás célú helyiségek bérleti és használati díjának számlázása, folyószámlák vezetése és egyenlegének egyeztetése,
 • Promontor Udvar Üzletház bérleményeinek számlázásával kapcsolatos feladatok.

Tóth Andrea
I. em. 58.
telefon: 229-2611/164. mellék

 • közterület használattal, intézményi épületek bérbeadásával, bírságokkal és egyéb önkormányzati bevételekkel kapcsolatos számlázási és nyilvántartási feladatok, és a kapcsolódó folyószámlák egyeztetése,
 • lakáscélú helyi támogatások­hoz kap­csolódó nyilvántartások vezetése, folyószámlák egyeztetése, iga­zolások elkészítése,
 • önkormányzati tulajdonú lakások és telkek értékesítésével kapcsolatos számlázási, nyilvántartási és folyószámla egyeztetési feladatok.

Koháry Hilár
I. em. 58.
telefon: 229-2611/182. mellék

 • közterület használattal, intézményi épületek bérbeadásával, bírságokkal és egyéb önkormányzati bevételekkel kapcsolatos számlázási és nyilvántartási feladatok, és a kapcsolódó folyószámlák egyeztetése,
 • lakáscélú helyi támogatások­hoz kap­csolódó nyilvántartások vezetése, folyószámlák egyeztetése, iga­zolások elkészítése,
 • önkormányzati tulajdonú lakások és telkek értékesítésével kapcsolatos számlázási, nyilvántartási és folyószámla egyeztetési feladatok.

Horváth Erzsébet
I. em. 58.
telefon: 229-2611/210. mellék

 • önkormányzati tulajdonú lakások bérleti és használati díjának számlázása, folyószámlák vezetése és egyenlegének egyeztetése.

 

Vagyon-nyilvántartási- és számviteli feladatok

Kolláth Andrea
I. em. 53.
telefon: 229-2611/203. mellék

 • beszámoló készítése
 • könyvelés.

Kádár Mónika
I. em. 53.
telefon: 229-2611/257. mellék

 • nemzetiségi önkormányzatok számviteli, adatszolgáltatási feladatainak ellátása,
 • beszámoló készítése.

Polgári Katalin
I. em. 53.
telefon: 229-2611/110. mellék

 • beszámoló készítése
 • könyvelés.

Neményi  Anna
I. em. 53.
telefon: 229-2611/257. mellék

 • beszámoló készítése
 • könyvelés.

 

László Pál
I. em. 57.
telefon: 229-2611/259. mellék

 • vagyonkataszter vezetése.

Felföldi Mihály
I. em. 57.
telefon: 229-2611/211. mellék

 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal vagyonnyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • statisztikai adatszolgáltatások elkészítése.

 

Kádárné Kozma Katalin
I. em. 56.
telefon: 229-2611/194. mellék

 • az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásainak könyvviteli nyilvántartása,
 • beszámoló készítése.

 

Gondnokság

földszint 13.
telefon: 229-2659

 • ellátja az Polgármesteri Hivatal igazgatási épületével kapcsolatos karbantartási, működtetési feladatokat,
 • gondoskodik a munkavégzéshez szükséges készletek és kis értékű berendezések beszerzéséről a portaszolgálat biztosításáról,
 • Polgármesteri Hivatal gépjárműivel kapcsolatos feladatok.

 


Személyes kapcsolat

Baranyiné Döme Gyöngyi
Irodavezető
Telefon:229-2611/291. mellék

Dukai Róbert
Gazdasági irodavezető - helyettes
Telefon:229-2611/103. mellék

Sóti Ildikó
Költségvetési és pénzügyi csoportvezető
Telefon:229-2611/168. mellék