Főépítészi és Műszaki Iroda

Főépítészi és Műszaki Iroda 

1221 Budapest, Városház tér 11.
Fax: 229-2664

e-mail: foepiteszet@bp22.hu

Telefonszámok:

Szesztai György, főépítész 229-2611/190
Nagy Andrea, titkársági ügyintéző 229-2611/190
Papajcsik Gábor, irodavezető-helyettes 229-2611/133

Dévai Zoltán, városépítészeti csoportvezető

(kerületi építési szabályzat ügyei, általános tájékoztatás)

229-2611/213

06-20-246-3521

Fekete Adrienn, településképi ügyintéző

(településképi véleményezés, főépítészi szakmai konzultáció)

229-2611/142

06-20-239-1995

Bencs Erzsébet, műszaki ügyintéző

(településképi bejelentés, településképi rendelet, általános tájékoztatás)

229-2611/255

06-20-238-0427

Béres Mónika, zöld és klímavédelmi csoportvezető

(zöldfelületek, klímavédelem, társadalmi egyeztetés)

229-2611/197

06-20-234-6835

Turi Márk, zöld és klímavédelmi ügyintéző 229-2611/197

(Főépítész ügyfélfogadása: keddi napokon 11:00-13:00 között, csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján - 229-2611/190)

Személyes ügyintézésre csak előzetes időpontfoglalás útján van lehetőség. 

Az online időpontfoglaló rendszer ide kattintva érthető el. (Főépítészi szakmai konzultációra nem ezen a felületen, hanem telefonon lehet időpontot kérni.)

 

Településképi véleményezési eljárás megindításához a kérelem leadása minden páros héten munkaidőben hétfőn 8.00-18.00 óráig, kedden 8.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-16.00 óráig lehetséges a Főépítészi és Műszaki Irodán. 

A kötelező főépítészi konzultáció időpontjára minden kedden 11-13 óráig tartó időintervallum van fenntartva. A konzultációra előzetes bejelentkezés szükséges minden hétköznap, kizárólag 8-14 óra között a 229-2639 telefonszámon

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete által jóváhagyott Kerületi Építési Szabályzatok (KÉSZ/DKÉSZ) az alábbi helyen érhetőek el: hatályos Kerületi Építési Szabályzatok

 

Tájékoztatás:

2020. március 1-től az építésügyi hatósági hatáskörök és feladatok a Kormányhivatalokhoz kerültek az alábbi módon.

2020. március 02.  napjától, -  a XXII. kerület vonatkozásában -,  a feladat ellátásának helye:

Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály

(I., XI., XXII. kerületek vonatkozásában)

Budapest  I.  Logodi u. 38-40. sz.

tel: 795-9029

e-mail: epitesugy-delbuda@bfkh.gov.hu

A fentiek alapján  építésügyi hatósági ügyekben kizárólagosan a fentebb megjelölt Kormányhivatalhoz lehet fordulni, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez. 

 

Az iroda fel­adatköre

A Polgármes­te­ri Hi­va­tal egységes szer­ve­zetében végzi és szer­ve­zi az önkormányzat település-fej­lesztéssel, ren­dezéssel, környe­zetvédelmi ter­vezéssel kap­cso­lat­os fel­ada­ta­it va­la­mint a természe­tes és épített környe­zet ele­me­i­nek alakításával és védelmével kap­cso­lat­os helyi döntések előkészítését. E döntések végre­hajtásának fel­adatkörében ko­or­dinációs sze­re­pet tölt be.

Az Építési törvény meg­határozza, hogy a települési önkormányzat az épített környe­zet, a település terv­szerű alakítása és védelme érdekében e törvény és végre­hajtási ren­de­le­te­i­nek ke­re­tei között településfej­lesztési és településren­dezési fel­adat­o­kat lát el.

A települési önkormányzat (főváros­ban a kerületi önkormányzat)

 • elláthat­ja az épített környe­zet helyi védelmét, a helyi építészeti értékek, a településkép, a rálátás és kilátás védelmét, továbbá meg­határozza a település terület­fel­használásához az építmények­ben létesíthető ren­del­tetések körét és a reklámok el­he­lyezésére vo­nat­kozó köve­telménye­ket,
 • előzetes tájékoz­tatást ad az ügy­fe­lek­nek a helyi településren­dezési előírások tar­talmáról, ennek keretében ja­vas­la­tot tehet a telek beépítésének feltéte­le­i­re a településkép és az építészeti örökség megóvásával és minőségi alakításával kap­cso­lat­ban,
 • szak­mai kon­zultációt biz­tosít az előző al­pont­ban meg­határo­zott köve­telmények tel­jesítése érdekében.

A települési önkormányzat polgármes­te­re jog­szabályban meg­határo­zott ese­tek­ben és módon

 • véleményt adhat a jog­szabályban meg­határo­zott építésügyi hatósági engedélykére­lem­hez,
 • településképi be­je­lentési eljárást foly­tat­hat le az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámel­he­lyezések és ren­del­tetésmódosítások te­kin­tetében.

A települési önkormányzat (főváros­ban a fővárosi és a kerületi önkormányzat) az építésügyi fel­adatát a helyi ren­de­le­tei meg­al­kotásával és a kap­csolódó sajátos jog­intézmények­kel, továbbá a települési (főváros­ban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi - a főépítészi tevékenységről szóló kormány­ren­de­let­ben fo­g­lal­tak sze­rin­ti - önkormány­za­ti főépítész közreműködésével látja el.

Fel­adatkörébe tar­to­zik továbbá a Helyi Építészeti Nívódíj adományozásával kap­cso­lat­os döntések előkészítése, a végre­hajtásban történő közreműködés.

Tájékoz­tatási tevékenysége révén bővíti a kerület fej­lesztésére vo­nat­kozó is­me­re­te­ket és biz­tosítja a nyilvánosságot az iroda fel­adatkörébe tar­tozó egyes fo­lya­ma­tok­ban.

Az iroda fel­adatának fon­tos célja a kerület fejlődése és fej­lesztése során - támasz­kod­va a helyi adottságokra - az ur­ba­nisz­ti­kai és városépítészeti / építészeti, környe­ze­ti minőség előmozdítása.

 

Tájékoztatás az intézett ügyekről / ügyleírások / munkatársak 

 

Főépítész, irodavezető 

Szesztai György (fszt. 5., tel: 229-2611/190) foepiteszet@bp22.hu

(ügyfélfogadása: előzetes bejelentkezés alapján, szakmai konzultáció keddenként)

 

Irodavezető-helyettes

Papajcsik Gábor (fszt. 8., tel: 229-2611/133)

 

Titkársági ügyintéző

Nagy Andrea (fszt. 7., tel: 229-2611/190 email: foepiteszet@bp22.hu)

 

Városépítészeti csoport

Dévai Zoltán városépítészeti csoportvezető  (fszt. 7., tel.: 229-2611/213, 06-20-246-3521, e-mail: devaiz@bp22.hu)

A Főépítészi csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

 • Kerületfejlesztési koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásának koordinálása, egyeztetése, időszakos felülvizsgálatának a lebonyolítása, partnerségi egyeztetés,
 • településrendezési eszközök eseti és átfogó felülvizsgálatának előkészítése, problémalista vezetése, valamint a terv készíttetésének, lakossági,- társadalmi, hatósági egyeztetésének, a terv jóváhagyásának koordinálása, részvétel a közbeszerzés műszaki tartalmának meghatározásában,
 • fővárosi településrendezési eszközök módosításának előkészítése,
 • kerületi térinformatikai rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • szomszédos települések, kerületek, a főváros településrendezési eszközeinek valamint, megyei és az országos hatályú településrendezést érintő rendeletek véleményezése,
 • szakmai tájékoztatás adása építtetők és tervezők részére a településrendezési terv, helyi építési szabályzat készítésének céljáról, folyamatáról, a folyamatban lévő tervmódosításokról,  az ingatlanok jogszabályok szerinti építési övezeti besorolásáról, ingatlanok beépíthetőségéről, szabályozási határértékeiről,  telekalakítási kérdésekről, lehetőségekről,
 • a jelentősebb településrendezési tervek előkészítését szolgáló tanulmányok, tanulmánytervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok ellátása,
 • szakvélemények összeállítása a rendezési tervek készítésével, illetve alkalmazásával összefüggően, 
 • kulturális örökség védelmével kapcsolatos feladatok ellátása,
 • telekalakításokkal kapcsolatos feladatok.

Kapcsolódó rendeletek, dokumentumok:

Kerületi építési szabályzatok:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2018 (V.03.) önkormányzati rendelete Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatáról. A rendelet a 30-as vasútvonaltól északra eső területrészekre hatályos.

Rendeletszöveg

Szelvényezés

2. melléklet: szabályozási terv - SZ01 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ02 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ03 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ04 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ05 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ06 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ07 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ08 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ09 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ10 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ11 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - SZ12 szelvény

2. melléklet: szabályozási terv - jelmagyarázat

28/2016. (XI.15.) - Budafok Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat (módosítva a 15/2017. (V.30.) rendelettel)

Rendeletszöveg

Szabályozási tervlap

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2018 (X.15.) önkormányzati rendelete a Budatétény és Nagytétény Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzatról

 

Rendeletszöveg

1. melléklet: szabályozási terv - 1. szelvény

1. melléklet: szabályozási terv - 2. szelvény

1. melléklet: szabályozási terv - 3. szelvény

1. melléklet: szabályozási terv - 4. szelvény

 

A Főváros által jóváhagyott, kerületünk területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatok:

39/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

35/2018. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet a XXII. kerület Budatétény és Nagytétény Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

 

Partnerségi egyeztetés

Partnerségi egyeztetésről szóló rendelet és dokumentumtár

 

Településképi ügyek

Fekete Adrienn településképi ügyintéző  (fszt. 7., tel.: 229-2611/142, 20/239-1995 e-mail: feketea@bp22.hu

 

Településképi Arculati Kézikönyv és Településképvédelmi Rendelet, nyilvános értékelő felület 

 

A településképi ügyekbe tartoznak az alábbiak:

 • településképi véleményezési eljárással, tervtanáccsal kapcsolatos feladatok ellátása,
 • kötelező főépítészi szakmai konzultációk szervezése, lebonyolítása,
 • település egységes építészeti arculatának alakítása érdekében történő szakmai vélemények, állásfoglalások előkészítése,
 • építészettel, városképpel kapcsolatos tervkonzultációk,
 • építészeti tervpályázatok lebonyolítása,
 • építészeti, városépítészeti tanulmánytervek elkészítésének koordinálása,
 • építészeti nívódíjjal kapcsolatos feladatok,
 • közreműködés a városrehabilitációs és egyéb pályázati projektek előkészítésében.

 

Kerületi főépítészi szakmai konzultáció

A kerületi főépítészi szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező minden 
   a) a kerület településképi szempontból védett területein álló épület építése, átalakítása, bővítése esetén, 
   b) tűzfalfestés esetén és 
   c) telepszerű beépítések homlokzat színezésekor. 
A szakmai konzultációra vonatkozó írásbeli megkereséshez a tervezett építési tevékenységet bemutató, konzultációra alkalmas vázlatot szükséges mellékelni. A városképi illeszkedés megítélése szempontjából elengedhetetlen, hogy a dokumentáció tartalmazzon színezett homlokzatokat, látványtervet, és egy utcakép tervlapot a tervezett épülethomlokzat utcaképbe illesztéséről, mely tervlapon bemutatásra került a két-két szomszédos ingatlan homlokzata is (ez lehet felszerkesztett rajz, vagy google utcafényképbe illesztett montázs is). 

A konzultáció írásbeli bejelentkezési adatlap kitöltésével indul, a nyomtatvány e-mailen (feketea@bp22.hu) való megküldésével, melyhez vázlatot kötelező csatolni.

A konzultáció időpontjára minden kedden 11-13 óráig tartó időintervallum van fenntartva. A konzultációra előzetes bejelentkezés szükséges minden hétköznap, kizárólag 8-14 óra között a 229-2639 telefonszámon. 

A Főépítészi és Műszaki Iroda felhívja az építtetők figyelmét, hogy az állami mintaterv katalógus hasznos eleme lehet annak, hogy minőségi épület készüljön Budafok-Tétényben is, ezért az építtetőknek érdemes a következő honlapon elérhető anyagait áttekinteni:

https://www.oeny.hu/oeny/nmtk/main

A mintatervek helyszíni adaptálása építész tervezési feladat, ennek részletei a vonatkozó honlapon elérhetőek.

 

Településképi véleményezési eljárás

A polgármester az építési engedélyezési eljárást megelőzően az építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokhoz településképi véleményezési eljárást folytat le. A fővárosban a fővárosi helyi egyedi védelem alá vont építmények esetében az első fokú építésügyi hatósági eljárásokhoz a főpolgármester adhat településképi véleményt. 

A településképi véleményezési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a településképi rendelet 6. melléklete szerinti nyomtatványon papír alapon, az építészeti-műszaki dokumentációt a Korm. rendeletben meghatározott módon kell benyújtani, a polgármesternek címezve. A kérelem leadása minden páros héten munkaidőben hétfőn 8.00-18.00 óráig, kedden 8.00-16.00 óráig, szerdán 8.00-16.00 óráig lehetséges a Főépítészi és Műszaki Irodán. 

Beadandó munkarészek (az eljárás a 3 feltétel együttes teljesítése után indítható el):
- 1 példány eredeti aláírt kérelem.
- 1 példány papír alapú tervdokumentáció / tervlapok, színezett homlokzat, látványterv, tervezett utcakép, fotódokumentáció/.
- A tervlapok feltöltése az ÉTDR felületre.

 

Kapcsolódó rendeletek, dokumentumok:

 

Zöld és Klímavédelmi Csoport

Béres Mónika zöld és klímavédelmi csoportvezető (fszt. 12., tel: 229-2611/197, 20/234-6835 e-mail: tajepiteszet@bp22.hu)

Turi Márk zöld és klímavédelmi ügyintéző (fszt. 12., tel: 229-2611/197, e-mail: turim@bp22.hu)

 

A Zöld és Klímavédelmi Csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

 • A kerület környezeti és természeti elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos helyi döntések és vélemények előkészítése
 • Közreműködés a külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálathoz kapcsolódó szakmai, egyeztetési, lebonyolítási feladatokban
 • A környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatások előkészítése
 • Zöldfelületi stratégia kidolgozása, végrehajtásának koordinálása
 • Magasabb rendű környezetvédelmi jogszabályok véleményezése
 • „Tiszta, virágos kerületért” elismerés előkészítési folyamatainak végrehajtása, döntések előkészítése

Továbbá a Zöld és Klímavédelmi Csoport feleadatkörébe tartozik Budafok-Tétény Klímastratégiájához és Környezetvédelmi programjához kapcsolódóan azok készítésével, felülvizsgálatával, követésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Klímastratégiája 2020-2030.

Környezetvédelmi program 2018-2023

 

Műszaki csoport

Bencs Erzsébet műszaki ügyintéző (fszt. 7., tel.: 229-2611/255, 20/238-0427, e-mail: bencse@bp22.hu)

A Műszaki csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

 • településképi bejelentési eljárások lefolytatása,
 • településképi rendeletben foglalt előírások betartásának ellenőrzése,
 • ügyfelek tájékoztatása a vonatkozó rendezési és építészeti rendeletekről, előírásokról,
 • 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolására vonatkozó jegyzői igazolás kiadása az 1988. I. tv. 14/A. § (6) bek. alapján.

Településképi bejelentési eljárás 

A polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt építési engedélyezéshez nem kötött építési tevékenység esetei közül :
   a) a kerület településképi szempontból védett területein 
     aa) az építmény homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik és amennyiben az építési tevékenység hatása közterületről             látható,
     ab) kerítés építése és átalakítása esetén, és
   b) a kerület teljes területén
     ba) az építmény homlokzatának megváltoztatása körében a homlokzat képszerűre festése esetén, lakótelepi  épületek homlokzatának utólagos színezése esetén,
     bb) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása, rendeltetésmódosítások esetén,
     bc) reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében e rendeletben, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) Korm. rendeletben foglalt               követelmények érvényesítése érdekében,
     bd) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t.
     be) emlékfal építése esetén, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t.

A településképi bejelentési eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet a településképi rendelet 7. melléklete szerinti nyomtatványon papír alapon, a dokumentációt papír alapon, vagy digitális adathordozón kell benyújtani, a polgármesternek címezve. 

3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművek tárolására vonatkozó jegyzői igazolás kiadása

A gépjármű tárolásra vonatkozó igazolás/hatósági bizonyítvány iránti kérelmet papír alapon, vagy az E-papír https://epapir.gov.hu/ szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

 • a hatóság döntésére vonatkozó kifejezett kérelmét (a hatósági bizonyítvány felhasználási céljának feltüntetésével)
 • a kérelmet benyújtó és (ha van) képviselőjének nevét, címét vagy székhelyét
 • cég esetén aláírási címpéldány
 • meghatalmazott esetén a meghatalmazást
 • annak a teleknek a címét, helyrajzi számát, melyen a gépjárművet tárolni kívánja (amennyiben a telep nem a kérelmező tulajdonában van az ingatlan használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás))
 • a tárolni szándékozott jármű adatait: rendszámát, típusát, alvázszámát, motorszámát. (vagy gépjármű forgalmi engedélyét vagy járműkísérő lapot)