Pályázat Budafok városközpontjában, Mária T. u. 1-7. hrsz.: 223564 ingatlan (?volt Budafok mozi?) meghatározott részének bérbeadására


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 

Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet

a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező,

Budafok városközpontjában található, Mária Terézia utca 1-7. sz. alatti, 223564 hrsz.-ú ingatlan („volt Budafok mozi”, továbbiakban: Ingatlan) meghatározott részének bérbeadására

 

 

 1. A pályázat

Pályázatot lehet benyújtani az „Szieszta pontként” ismert Ingatlannak a mellékelt helyszínrajzon megjelölt terület egy részének hasznosítására, mely által a terület, központi elhelyezkedésének megfelelően bevonhatóbbá válik Budafok belvárosának közösségi életébe és a Bornegyed projektbe.

Az önkormányzat a területet elsősorban újonnan (akár időszakosan) létesített/telepített szolgáltatással/szolgáltatásokkal és e tevékenységhez, valamint a Bornegyed projekthez kapcsolódó kulturális programokkal kívánja fejleszteni mindazon időpontig, amíg az Ingatlan végleges hasznosításáról nem születik döntés.

 

A tervezett funkció elhelyezésénél adottságként kell figyelembe venni az Ingatlan korábbi években kialakult téli üzemeltetésének hely, - ill. területigényét, vagyis a téli jégpálya és az azt kiszolgáló létesítmények helyére új funkció nem tervezhető és nem telepíthető.

 

A tervezett hasznosítás kialakítása során lehetőség szerint alkalmazkodni kell az Ingatlan általános megvilágítását biztosító napelemes kandeláberek meglévő elhelyezkedéséhez.

Az Ingatlan területén, a helyszínrajzon megjelölt helyeken elektromos áram- és vízvételi lehetőség van kiépítve. Az ingatlan jelenleg kiépített csatornabekötéssel nem rendelkezik. Amennyiben a meglévő közműhálózat használatára szükség lenne, erre vonatkozó igényt a benyújtásra kerülő pályázatban Ajánlatkérő felé jelezni kell. A műszaki lehetőségek részletes megismerése érdekében – erre vonatkozó igény esetén – Ajánlatkérő előzetes konzultációra biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő kapcsolattartója: Svidró Zsuzsanna vagyongazdálkodási ügyintéző.

Tájékoztatás: hétfő-csütörtök: 8:00-16:00, péntek: 8:00-12:00 telefonon. (tel.: +36/1-229-2611/215. mellék)

 

A benyújtásra kerülő pályázatnak részletesen be kell mutatnia a tervezett funkciót, ezen belül pontosan meg kell jelölni az igénybe venni kívánt területet. A rajzos és szöveges bemutatás mellett részletezni kell a tervezett funkció megvalósításának műszaki és pénzügyi elképzelését, ütemezését. Ezen dokumentumok benyújtása nélkül a pályázat érvénytelen.

 

A tervezett funkcióra vonatkozó javaslato(ka)t a hatályos szabályozás figyelembevétele mellett kell megtenni. A hatályos szabályozástól eltérő javaslat a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

 

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat célja a helyszín Bornegyed projektbe történő bevonása, Pályázónak a pályázatában be kell mutatnia a tervezett funkció projekthez történő kapcsolódását.

 

 

Ajánlatkérő ezzel kapcsolatos elvárásai az alábbiak:

 

 • igényes kulturális kínálat, illeszkedve az Önkormányzat által szervezett és bonyolított kerületi rendezvényekhez,
 • helyi kulturális programok népszerűsítése (pl. szórólapok kihelyezése),
 • megjelenési/bemutatkozási felület biztosítása a helyi pincészeteknek,
 • Pincejárat-napokon garantált nyitva tartás és egyedi ajánlatok a Pincejárat látogatóinak,
 • Budafoki Borlap tételeinek megjelenése a borkínálatban,
 • a helyszíni kommunikációja/megjelenése legyen összhangban a Bornegyed arculati kézikönyvével (közösségi oldalak, honlap, dekoráció stb.),
 • a helyszín működtetése során figyelembe kell venni a kerületi „nagy rendezvényeket” (Budafoki Pezsgő- és Borfesztivál, Kerület Napja), ezen alkalmakkor illeszkedni kell e rendezvények előírásaihoz,
 • fenntarthatósági szempontokat hangsúlyosan kell figyelembe venni (energiafelhasználás minimalizálása, környezetvédelem stb.).

 

A tervezett hasznosítási javaslat bemutatására vonatkozó kötelező formai vagy tartalmi megkötés nincs.

 

II.        Az ingatlan megtekintése:

Az ingatlan – elhelyezkedésére tekintettel - bármikor szabadon megtekinthető.

 

III.      Bérlet időtartama, bérleti díj összege:

Ajánlatkérő a bérbevételre kínált területre 3 év határozott időtartamra kíván szerződést kötni, további 2 év előbérleti jog biztosításával. Minimálisan megajánlható bérleti díj 50.000Ft/hó.

 

IV.      A nyertes pályázóval (Bérlővel) szemben támasztott követelmények:

 • A pályázatban megjelölt funkció megvalósítása és fenntartása a bérleti jogviszony időtartama alatt.
 • A „Szieszta pont” elnevezésű teljes terület folyamatos tisztán tartása.
 • Bérleti díj és a terület használata során felmerülő közüzemi díjak és költségek határidőben történő megfizetése.

 

V.        A pályázaton történő részvétel feltételei:

 • A pályázaton részt vehet bármilyen természetes, vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma.
 • Aki az Ajánlati felhívásban szereplő önkormányzati vagyon fejlesztésére, hasznosítására a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül pályázatot nyújtott be.
 • A pályázati határidő lejártáig a pályázati dokumentációban meghatározott pályázati feltételeket teljesítette.

 

VI.      A pályázat benyújtása:

 

Idő: 2021. 05. 14. 8:00-10:00 óra között                  

Hely:   Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.)                 

Mód: személyesen                 

Példányszám: 2 pld.

 

A pályázatot sértetlen, zárt borítékban kell benyújtani, egyértelműen megjelölve az eredeti és másolati példányokat. A pályázaton kizárólag a megjelölt határidőben benyújtott pályázatok kerülnek elbírálásra.

 

A borítékra jól láthatóan rá kell írni a „Pályázat a Budapest XXII. kerület 223564 hrsz.-ú ingatlan egy részének bérbevételére és hasznosítására” szöveget.

A borítékon egyéb felirat, cégjegyzés stb. nem szerepelhet. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be érvényesen. Sérült, nyitott borítékot, csomagolást Ajánlatkérő nem vesz át, és nem regisztrál.

 

VII.     A pályázat kötelező tartalmi és formai követelményei:

 • a pályázó neve, székhelye (címe/lakcíme), telefonszáma, faxszáma, e- mail címe,
 • az ingatlanra tervezett hasznosítás, fejlesztés részletes műszaki tartalmának bemutatása, vázlattervekkel dokumentálva,
 • a hasznosítás módja, tervezett funkció részletes ismertetése, a megvalósítás határideje, a kialakítás műszaki és pénzügyi ütemezése,
 • a pályázó által vállalt kötelezettségek elfogadásáról szóló nyilatkozat,
 • referenciák,
 • jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén a beadás napjától számítva 30 napnál nem régebbi cégmásolat, vagy ha az még nem áll rendelkezésre, cégbejegyzés iránti kérelem másolata, a cégbírósági lajstromszám, a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okirat,  aláírásra jogosult képviselő aláírási címpéldánya, aláírás mintája,
 • egyéni vállalkozó: nyilvántartási szám,
 • természetes személy: személyi adatok (név, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító jel, lakcím),
 • igazolás arról, hogy a pályázónak Ajánlatkérővel szemben nincs lejárt tartozása,
 • az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat adóhatósága által kiadott nemleges adóigazolás,
 • nyilatkozat arról, hogy pályázó nem áll kényszertörlési, felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás alatt.

 

VIII.   Az ajánlati kötöttség:

 • A pályázat ajánlati kötöttsége az ajánlat beadásának napjával 2021. 05. 15-én kezdődik.
 • A pályázó pályázati ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha Ajánlatkérő ezen határidőn belül a pályázaton nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

 

IX.      A pályázati ajánlatnak érkeztetése, felbontása:

 • A pályázatok érkeztetése:

A pályázatok beérkezése során Ajánlatkérő képviselője az átvétel időpontját rávezeti a pályázatot tartalmazó borítékra, és egyúttal igazolja az átvétel tényét.

 • A pályázatok felbontása:

A bontás ideje: 2021. 05. 18. 11:00 óra.

A bontás helye: Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal

A pályázat bontása nyilvános, azon az Ajánlattevő, törvényes vagy meghatalmazott képviselője részt vehet. Ajánlatkérő a pályázatok felbontásakor megállapítja, hogy mely pályázatok feleltek meg a kiírásban előírt formai feltételeknek, és érvényesek, és mely pályázatok érvénytelenek, a kiírásban foglalt formai feltétel(ek)nek való meg nem felelés miatt.

Ajánlatkérő később, a tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázatot is jogosult érvénytelennek nyilvánítani.

A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről, ill. az érvényesség megállapításáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít.

 

X.        A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Vagyongazdálkodási Iroda és a Polgármesteri kabinet megbízott képviselői, a Bornegyed projekt projektvezetője és a kulturális ügyekért felelős alpolgármester előzetesen véleményezi, és az értékelési jegyzőkönyvben javaslatot tesz a polgármesternek a nyertes pályázóra.

Ajánlatkérő jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.

A pályázatok elbírálása előtt Ajánlatkérő írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása érdekében.

 

Több kedvező ajánlatot tevő pályázó esetén a második helyezett is megjelölésre kerül, akivel Ajánlatkérő szerződést köthet abban az esetben, ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsulna, vagy attól a szerződéskötés után, a nyertes részéről történő nem teljesítés végett, Ajánlatkérő elállna.

 

A pályázatok értékelésében résztvevő személyeket titoktartási kötelezettség terheli. A pályázatok értékelésében résztvevők az e minőségükben tudomásukra jutó információkat kizárólag a pályázat értékelésének céljára használhatják fel.

 

XI.      Értékelési szempontok:

 

Ajánlatkérő összességében értékeli az ajánlatokat. Megvizsgálja a pályázó referenciáit. Megvizsgálja, hogy az ajánlat milyen mértékben illeszkedik az Önkormányzat városfejlesztési, várospolitikai, közösségi, valamint gazdasági és kulturális elképzeléseihez.

Ajánlatkérő a fentiek együttes mérlegelése alapján dönt.

 

XII.     A pályázati eljárás érvénytelensége, eredménytelensége:

 • Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

Eredménytelen a pályázati eljárás,

 • ha az ajánlati felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
 • ha a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • ha Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja.

 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa vagy visszavonja.

 

XIII.   A pályázat érvénytelen, ha

 • a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 • a pályázat benyújtása nem a kiírásban megjelölt módon és helyen történt,
 • a pályázat nem tartalmazza az Ajánlati felhívásban kötelezően előírtakat.

 

 

XIV.   A pályázat eredményének közlése:

Ajánlatkérő a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 20 munkanapon belül elektronikus levélben közli valamennyi pályázóval. Amennyiben az Ajánlattevő gazdasági társaság, úgy Ajánlatkérő a döntést a társaság hivatalos cégkapu-elérhetőségén közli.

 

XV.     A szerződés megkötése:

Ajánlatkérő a nyertes pályázóval, vagy pályázókkal, a döntés meghozataláról szóló értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül az ajánlatnak megfelelő tartalmú, de részleteiben egyeztetett bérleti szerződést köt.

 

XVI.   A pályázati kiírás mellékletei:

Helyszínrajz, ezen belül megjelölve a bérbevételre kínált területet, a rendelkezésre álló közműcsatlakozási pontokat és a tervezett funkció elhelyezéséhez szükséges releváns információkat, berendezéseket és tárgyakat.

 

 

Budapest, 2021. április 29.

 

 

                                                                                                   Karsay Ferenc

                                                                                                    polgármester