Ugrás a tartalomra

20180222 KT ülés

N A P I R E N D :

N Y Í L T  Ü L É S:

 

Rendeletalkotást igényel:

 

1. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

- módosító indítvány

 

2. Javaslat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2018. évi költségvetésére - könyvvizsgálói jelentés

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

5. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 1/2015. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

6. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző

 

 

Rendeletalkotást és határozathozatalt igényel:

 

7. Javaslat egyes egészségfejlesztési döntések meghozatalára

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

 

Határozathozatalt igényel:

 

8. Javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

9. Javaslat a civil szervezetekkel kötött 2018. évi közművelődési megállapodások felülvizsgálatára

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

10. Javaslat egyes sportegyesületekkel kötendő feladat-ellátási megállapodásra

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

11. Javaslat a Szociális Szolgálat 22. által ellátott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás-szolgáltatásban kihelyezhető készülékek számának emelésére

Előterjesztő: Szepesfalvy Anna alpolgármester

 

12. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre a Budapest XXII. kerület Nagytétényi út 57. szám alatti (hrsz: 238001/10) ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

13. Javaslat elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntésre a Budapest XXII. kerület Diófa utca 1-5. szám alatti (hrsz: 224759) ingatlannal kapcsolatban

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

14. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal lakások bérlőkijelölési jogára megkötött megállapodás hatályának meghosszabbítására

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

15. Javaslat pályázat kiírására a Szociális Szolgálat 22. intézményvezetői munkakörének betöltésére

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

16. Állásfoglalást igénylő személyi ügy

Előterjesztő: Sebes Gábor képviselő

 

17. Javaslat a Védőnői Szolgálat 22. intézményvezetőjének felmentésére, valamint a magasabb vezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján az érintett zárt ülés tartását kérheti}

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

18. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyására

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

19. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

Előterjesztő: Karsay Ferenc  polgármester

 

 

Beszámolók, tájékoztató jellegű előterjesztések;

 

Határozathozatalt igényel:

 

20. Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

21. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester

 

 

Z Á R T  Ü L É S:

 

Határozathozatalt igényel:

 

22. Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok megválasztására {a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) bekezdés b) pontja szerint az érintett kérésére a képviselő-testület zárt ülést tart}

Előterjesztő: dr. Szántó János jegyző

 

 

Sürgősségi indítvány:

Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja III. ütemében történő tornaterem-felújításhoz való hozzájárulásról

Előterjesztő: Karsay Ferenc polgármester