Ugrás a tartalomra

Gyermekjóléti Központ

Székhely:

1225 Budapest, Nagytétényi út 261.

Intézményvezető: Iványi Viktória

gyjolet@gyermek22.hu

Telefon: 424-7492, 424-7493

Fax: 226-0041

Tevékenység


A Budafok-Tétényi Család- és Gyer­mekjóléti Központ támo­gat­ja a kerület­ben élő gyer­me­ke­ket jo­ga­ik érvényesítésében, köte­lességeik tel­jesítésében és problémáik meg­oldásában. Családja­i­kat segíti, hogy biz­tosítani tudják azo­kat a feltéte­le­ket, me­lyek lehetővé te­szik a gyer­me­kek számára az egészséges testi, lelki, értel­mi fejlődést.

Az intézmény te­lep­he­lyei

 • Család- és Gyer­mekjóléti Központ
  Szak­mai egység vezető: Vesztergombi Klára
  1225 Bu­da­pest, Nagytétényi út 261.
  Te­le­fon: 424-7492, vagy 424-7493, tel./fax: 226-0041
  e-mail: gyjolet@gyermek22.hu
  flottás: 06-20-491-2022, 06-20/296-3268, 06-20/293-5586
 • Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
  1225 Bu­da­pest, Nagytétényi út 276.
  Te­le­fon: 207-6024,  tel./fax: 207-6025
  e-mail: gyjolet@gyermek22.hu
  flottás: 06-20-258-6121, 06-20/256-1438
 • Családok Átme­ne­ti Ott­ho­na
  A Családok Átme­ne­ti Ott­ho­na az ott­hon­ta­lanná váló családok­nak átme­ne­ti szállásle­hetőséget biz­tosít.
  1224 Bu­da­pest, Bartók Béla út 25/B
  Te­le­fon: 362-1277, e-mail: csao@gyermek22.hu
  flottás: 06-20-477-0137, 06-20/296-9296

Szolgáltatásai:

 • közreműködés hi­va­ta­los ügyek intézésében, tájékoz­tatás ellátások­hoz való hozzájutásokról, eseti tanácsadás, a családban lévő probléma meg­oldásához a leg­kom­pe­ten­sebb segítő bevonása,
 • családgon­dozás a családban fellépő működési za­varok el­lensúlyozására,
 • mediáció a családta­gok közötti konf­lik­tus kezelésére,
 • családterápia a kap­cso­la­tok erősítése érdekében,
 • in­gye­nes jogi tanácsadás,
 • in­gye­nes pszi­chológiai segítségnyújtás, tanácsadás,
 • ingyenes mentálhigiénés tanácsadás,
 • a kap­cso­lat­tartási ügye­let a gyer­mek és a kap­cso­lat­tartásra jogo­sult szülő számára he­lyet, szükség esetén szak­em­bert biz­tosít,
 • a készenléti ügye­let a nyit­va tartási időn túl azon­na­li tanácsadást biz­tosít te­le­fonon, tel.: 06-20-583-9500.
 • Baba-mama klub

A Budafok-Tétényi Család- és Gyer­mekjóléti Központ a gyer­me­kek sza­bad­idejének tar­tal­mas eltöltése és a közösségi kap­cso­la­tok erősítése érdekében va­la­mennyi kor­osztály számára sza­ba­didős tevékenységeket szer­vez.
Tartós élel­mi­szert és ru­ha­adományo­kat jut­tat az arra rászo­rulóknak.

Adómánypont:
Helye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 68. 
e-mail:  adomanypont@gyermek22.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 8-16,30 óráig és péntek 8-14 óráig
Adományosztás napja: hétfő és szerda 13-16 óráig
Adományátvétel napja: kedd 13-16 óráig