Ugrás a tartalomra

Az Egyesített Bölcsőde központja

Az Egyesített Bölcsőde Központja

 
https://www.egyesitettbolcsode22.hu/
1221 Budapest, Leányka u. 40/a.
Telefon: 229-1336
Fax: 229-1336

Tevékenység

Intézmény­ve­zető: Cse­pe­liné Faragó-Tóth Gab­ri­el­la

A kerület bölcsődéiben több évti­ze­des ta­pasz­ta­lat­tal és a változásokat követő, igényes szak­mai munkával gon­dozzák, ne­ve­lik a bölcsődés kis­gyer­me­ke­ket. Hozzáértő, szakképzett kisgyermeknevelők segítenek a családok­nak abban, hogy a szülők mun­kavégzése idején gyer­mekük biz­tonságos környe­zet­ben, sze­re­tet­tel­jes légkörben töltse min­den­nap­ja­it. A bölcsődék kapui nyit­va állnak az ott­hon ne­vel­kedő, 0–3 éves korú gyer­me­kek számára is, akik­nek szülei egyéb el­fo­g­laltságuk miatt ve­szik igénybe a bölcsőde szolgáltatásait, játszócsop­or­tot, gyer­mek­felügye­le­tet, klub­fo­g­lal­kozásokat. In­tegrációban fo­gadják a sajátos nevelési igényű gyer­me­ke­ket.

A XXII. kerületi bölcsődék működését az Aprók Háza Alapítvány támogatja.

Az Alapítvány céljai:

  • A bölcsődék tárgyi eszközeinek bővítése, korszerűsítése
  • A kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek képzése, szakmai felkészülésük támogatása
  • Szülői eredményességet célzó képzések, fórumok támogatása

Számlaszám: 11722003-20132194

Adószám: 18235812-1-43

Honlap: https://www.egyesitettbolcsode22.hu/