Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a településképi rendelet – jog harmonizáció érdekében szükséges - módosításának tervezetét. Ehhez kapcsolódóan 2021. augusztus 5.-én, 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tájékoztatót tartanak.
2021-07-28

Az egyeztetés témája: Budafok–Tétény Budapest XXII. településkép védelméről szóló 31/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása jogszabályváltozás miatt.

Jelen felhívással tájékoztatjuk Önöket, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a településképi rendelet – jog harmonizáció érdekében szükséges - módosításának tervezetét.

A 2021. évi XXXIX. törvény a településképi törvény módosításával szükségessé tette a településképi rendelet módosítását. 2021. július 1. napjától a polgármester helyett a képviselő-testületnek lett hatásköre a településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés és településkép-védelmi bírság eljárásaira vonatkozóan.

Az önkormányzat településkép-érvényesítő eszközei tekintetében eddig a polgármester rendelkezett hatósági hatáskörrel.

A 2021. évi XXXIX. törvény alapján ezen hatáskör címzettje az önkormányzat (képviselő-testület) lett. Az eljárási határidők tarthatósága, és az ügyfélközpontú ügyintézés miatt javasolt – a korábbi eljárással megegyezően - a hatáskör polgármesterre való átruházházása, amelyet a képviselő-testület a törvény előírása alapján a településképi rendeletben kell, hogy megtegyen.

A rendelet módosítási javaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes  internetes oldalon tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosítással kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. augusztus 13.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
  • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyi témában 2021. augusztus 5.-én, 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tájékoztatót tartunk, amelyre előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a fenti e-mail címre várjuk. Az észrevételeket és javaslatokat a tájékoztató keretében szóban, továbbá a tájékoztatótól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.