Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Az egyeztetés témája: a Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása több területre, állami főépítészi eljárás keretében, hibajavítások miatt.
2018-12-17

Budafok-Tétény Önkormányzata elkészíttette a tárgyi területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét.

A tervmódosítás készítésének céljai:

 • a hatályos KÉSZ szabályozási tervének hibajavítása alaptérképi változások, a kerületi jelentőségű közutak rajzi jelölése és hibásan jelölt méretezések miatt,
 • a Klauzál Gábor utca – Park utca – Terv utca – Bíbic utca által határolt területen Lke-2/BT/8 jelű építési övezetbe sorolt ingatlanok átsorolása a szomszédos Lke-2/BT/2 alövezetbe,
 • Mátra utca és Arany János utca egy-egy szakaszain a közterületi szabályozás módosítása,
 • a KÉSZ egyes szöveges rendelkezéseinek hibajavítása az alábbiak tekintetében:
  • mezőgazdasági területeken az építési hely meghatározása,
  • konténerek elhelyezésére vonatkozó rendelkezések összehangolása a településképi rendelet előírásaival,
  • a kialakult állapottal (K) jelölt beépítési paraméterek meghatározásának leírása,
  • ahol a kialakult állapotra való tekintettel a beépítési mód nem került meghatározásra, a beépítési feltételeire vonatkozó előírások pontosítása, egyértelműbbé tétele,
  • a környezetbarát technológiájú gépkocsimosó és a parkolási létesítmény fogalmának meghatározása

A tervjavaslat – nagy terjedelme miatt - a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes

internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2019. január 25-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

 • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
 • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a tárgyi témában 2019. január 15-én, 16:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartunk. A lakossági fórumon való részvételi szándékát kérem, a fenti email címen előzetesen jelezze. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek. –  áll a Karsay Ferenc polgármester által jegyzett közleményben.