Hírek

Budafok-Belváros megújul
2014-07-10
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a "Budafok-Belváros megújul" program keretében pályázatot ír ki az alábbi feltételek szerint a Budafok-Belvárosában elhelyezkedő és a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek megfelelő ingatlanok városképi szempontból kiemelkedő épületrészeinek és épületelemeinek megújítását szolgáló beruházások megvalósításának pénzügyi támogatására.Pályázati felhívás

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata a "Budafok-Belváros megújul" program keretében pályázatot ír ki az alábbi feltételek szerint a Budafok-Belvárosában elhelyezkedő és a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek megfelelő ingatlanok városképi szempontból kiemelkedő épületrészeinek és épületelemeinek megújítását szolgáló beruházások megvalósításának pénzügyi támogatására

Előzmények

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kiíró) 36/2014.(II.27.) határozatával döntött a "Budafok-Belváros megújul" program (a továbbiakban Program) megindításáról, egyben a 2014. évi költségvetési céltartalékban elkülönítette a pályázat megvalósításához szükséges pénzügyi forrásként rendelkezésre bocsátott 50.000.000,-Ft, azaz ötvenmillió forint, támogatási keretösszeget.

A pályázat előzményeként a Polgármester felhívásával és a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. közreműködésével a közelmúltban eredményesen zárult a Programhoz történő csatlakozási szándék jelzésére szolgáló előzetes igényfelmérés, melynek során a beavatkozással célzott terület 18 ingatlanából érkeztek különböző léptékű, a Program alapvető céljának többségében megfelelő műszaki felújítási igények.1. Pályázati feltételek

Támogatott felújítások

Támogatás kizárólag a pályázatban meghatározott Beavatkozási területen elhelyezkedő ingatlanok, városképi szempontból jelentős homlokzati és egyéb, az ingatlan homlokzati megjelenéshez kapcsolódó épületszerkezeti elemek felújításához/megújításához igényelhető.Beavatkozási terület: A Kossuth Lajos utca és Mária Terézia utca által határolt terület, ideértve a Kossuth Lajos utca páros házszámú oldalát is.A pályázat keretében támogatott felújítások (Támogatott felújítások):

- Utcai homlokzati falak utólagos vízszigetelése;

- Az utcai homlokzaton a tetőfedés, eresz kialakítás, esőcsatorna felújítása;

- Homlokzati nyílászárók, kapuk cseréje vagy felújítása;

- A homlokzaton szabadon futó közmű vezetékek védőcsőbe helyezése;

- Homlokzat vakolatok, falburkolatok díszítő elemek felújítása;

- Az épület lábazatának felújítása;

- Utólagos homlokzat hőszigetelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek azon épületek felújításai amelyek:

- Tulajdonosai az előzetes igényfelmérésnél jelezték a pályázaton való részvételi szándékukat;

- A tervezett felújítás az épület hőháztartását is javítja (pl.: homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje, homlokzati falak hőszigetelése stb.);

- Tulajdonosai nyilatkoznak, hogy egy vagy több éves garanciavállalással kötnek szerződést a munkák elvégzésére;

- Az előírt minimum 5% -nál magasabb önerőt vállalnak a pályázatukban.

2. Pályázat benyújtására jogosultak

Támogatás iránti pályázatot a Beavatkozási területen elhelyezkedő magán tulajdonú ingatlanok tulajdonosai, társasházi közösségek, önkormányzati tulajdon esetében pedig érvényes bérleti szerződéssel rendelkező bérlők nyújthatnak be (a továbbiakban együtt: Pályázó).

3. Támogatási feltételek

A pályázat során a Kiíró által megítélt támogatás folyósítására vonatkozó megállapodás létrejöttének feltétele, hogy a Támogatási szerződés megkötésekor:

a.) A Pályázónak az Önkormányzattal szemben nem állhat fenn adó- vagy más egyéb tartozása (beleértve az önkormányzati lakás bérlője által fizetett bérleti díjat is), továbbá nyilatkoznia kell, hogy

¡ 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,

¡ az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,

¡ csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.b.) A Pályázónak nem lehet az ingatlannal kapcsolatos folyamatban lévő peres ügye;

c.) A Pályázó Társasháznak a 2013. évi gazdálkodásának pozitív előjelűnek kell lennie;

d.) A Pályázónak nem állhat fenn egy hónapot meghaladó, lejárt határidejű közüzemi díj tartozása.

Az igényelt támogatásnak a felújítási összköltségéből történő levonása után fennmaradó összegét (önerő) a Pályázónak saját pénzeszközeiből kell biztosítania.
Az önerő biztosításáról Pályázónak a pályázatban nyilatkozni kell. Társasház esetében az önerő biztosításának vállalásáról közgyűlési határozatot kell csatolni a pályázathoz.

Magántulajdonú pályázók esetében az önerő vállalását tartalmazó nyilatkozatot minden egyes tulajdonosnak alá kell írnia.

A kivitelezési munkákat regisztrált, engedéllyel és bejelentett alkalmazottakkal dolgozó vállalkozóval kell végeztetni. Önerős kivitelezés esetén is biztosítani kell a szakszerű munkavégzést.

4.
A pályázat tartalma

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

- A támogatás igényelt összegét, a felújítás / megújítás részletes bemutatását.

A pályázathoz csatolni kell:

- A Társasház érvényes alapító okiratát, (eredeti vagy közjegyzőnél hitelesített másolatát);
- A közgyűlés határozatát a vissza nem térítendő támogatás igénybevételéről és az önerő biztosításáról;

- Társasház esetében a közös képviselő, illetve magántulajdonú ingatlan esetén a tulajdonostársak meghatalmazott képviselője, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetében a bérlő pályázati eljárásban való képviseletre és szerződéskötésre jogosító meghatalmazását;
- Banki igazolást a Pályázó bankszámlaszámáról;
- Az építési engedélyezési tervdokumentációt és az építési engedélyezési kérelem benyújtásának-, vagy a tudomásulvétel igazolását , ha a munkálatok engedély- vagy bejelentés-kötelesek. (A jogerős építési engedély vagy a bejelentés megtörténte a Támogatási szerződés megkötésének a feltétele);

- Nem építési engedély köteles munkákhoz be kell szerezni a területileg illetékes építéshatósági előadó nyilatkozatát az engedély-mentességről.;
- Tervezett homlokzat felújításhoz építész tervező által készített színtervet és műszaki

leírást, valamint a meglévő állapot fotóit;
- A tervezett megvalósítás időbeni és pénzügyi ütemezését;
- Tételes költségvetést az elvégezni tervezett munkákról. A költségvetésnek négy oszlopot kell tartalmaznia. (Egységár, anyag,díj, és összesen anyag, díj ) A költségigényt a választott kivitelező által készített tételes ajánlattal kell alátámasztani.
- a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzattal szemben adó- vagy más egyéb tartozása nem áll fenn; továbbá az ingatlant polgári peres eljárás nem érinti;

- Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy

a) 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,

b) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,

c) csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll;

- nyilatkozat illetve igazolás arról, hogy a Pályázó nem rendelkezik egy hónapot meghaladó, lejárt közüzemi díj tartozással.

5.
Igényelhető támogatás

Támogatásként vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat befogadásáról és a megítélt támogatás mértékéről Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete által kijelölt szerv dönt.

6.
Az igényelhető támogatás mértéke

Az igényelhető támogatás ingatlanonként nem haladhatja meg a támogatással elvégzendő felújítási munkák bruttó összköltségeinek 95 %-át. Az igényelhető támogatás maximális összege pályázatonként bruttó 5 000 000.- forint. Egy ingatlanra egy pályázatot lehet benyújtani.

7.
Támogatás folyósítása, elszámolás

Az elnyert támogatások a pályázók részére Támogatási szerződés keretében kerülnek átadásra.

A Támogatási Szerződést a pályázat eredményéről történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell a nyertes Pályázónak aláírnia, kivéve, ha az építési engedélyezési eljárás vagy bejelentési eljárás eddig az időpontig nem fejeződött be. A határidő elmulasztása esetén a Pályázó a támogatásra elnyert jogát elveszti, a Kiírót ez esetben semminemű felelősség nem terheli.

Az elszámoláshoz, és a támogatás összegének kifizetésére kizárólag a megállapodásban rögzített munkák elvégzése után, a Pályázó által benyújtott tételes elszámolás és teljesítés-igazolás, valamint az Önkormányzat által megbízott műszaki ellenőr által igazolt teljesítés alapján kerül sor.

A kifizetés határideje az önkormányzati műszaki ellenőrének a munka teljességét, pályázati anyagnak megfelelőségét igazoló jelentés kiadását és az Önkormányzathoz történő benyújtását követő 30. nap.

Az elszámolás alapja a Támogatási szerződés melléklete szerinti költségvetés.

Egy alkalommal, legkorábban a felújítás 50%-os készültsége esetén rész-kifizetési igény nyújtható be, amennyiben Kiíró és a támogatásban részesülő Pályázó a Támogatási szerződésben ebben megállapodott.

A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a Pályázó és az Önkormányzat műszaki ellenőrének teljesítés-igazolását az elvégzett részmunkáról.

A rész-kifizetés feltétele, hogy a kivitelezési részmunkát a műszaki ellenőr jelentése szerint szakszerűen és a pályázatban foglaltak szerint folynak, és annak igazolása, hogy az 50%-os készültség megvalósult.

Az elszámolás részletes szabályait a Támogatási szerződés tartalmazza.

Az elszámoláshoz csatolni kell:
- a kivitelezést végző vállalkozóval kötött szerződés másolati példányát;
- a műszaki átadás - átvételi jegyzőkönyvet, a kivitelező garancia vállalási nyilatkozatával;.
- a megállapodásban szereplő felújítási munkára vonatkozó igazolt számlák (amennyiben ilyen van) fénymásolati példányait, amelyeken a közös képviselő aláírásával igazolja, hogy a fénymásolat az eredetivel mindenben megegyezik és a számla kifizetésre került;,
- igazolást a támogatással fedezett felújítási költség Társasház általi kifizetéséről;

- a kitöltött "Összesítő Táblázatot";

- a szakmai beszámolót.

Az elnyert támogatás kizárólag a pályázat elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő naptól megkezdett munkák finanszírozására használható fel. A támogatás nyújtásáról, illetve elutasításáról szóló értesítés időpontját megelőző munkavégzésről a Pályázó saját felelősségére dönthet. A saját felelősségre megkezdett, de az Önkormányzat által bármilyen okból nem támogatott munkák finanszírozásával kapcsolatos kártérítési felelősségét az Önkormányzat kizárja.

Az Önkormányzat és a Pályázó között létrejött Támogatási szerződésbe vállalt befejezési határidő a megállapodás megkötésétől számított legfeljebb 6 hónap; a határidő a támogatásban részesülő pályázó indokolt kérelme alapján egy alkalommal legfeljebb 3 hónnappal meghosszabbítható (Befejezési határidő).
Amennyiben a Pályázó a Befejezési határidőt követő 90 napon belül nem nyújt be elszámolást, a támogatás teljes összegét köteles visszafizetni.

A pályázaton elnyert támogatás összege nem növelhető, ha a kivitelezésnél a költségek meghaladják az előirányzatot, a többletköltséget a Pályázónak kell viselnie. Amennyiben a kivitelezési költség kevesebb, mint az előirányzott, akkor az Önkormányzat támogatását is arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a pályázat benyújtását követően a közös képviselő vagy a tulajdonosok meghatalmazottja személyében változás történik, arról 15 napon belül tájékoztatni kell a Kiírót.

8.

Érvénytelenség

A Kiíró a benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, amennyiben

- a pályázatot a Pályázó határidőn túl nyújtja be;

- a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőre sem pótolja a hiányosságokat;

- nem a Beavatkozási területen fekszik az ingatlan vagy nem a Támogatott felújítások egyikét kívánja elvégezni a Pályázó;

- nem felel meg a pályázati vagy támogatási feltételeknek (1. és 3. pont);A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot az elbírálási határidő napjáig indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, ebben az esetben a Pályázó által a felújítás megkezdése érdekében vállalt kötelezettségekért a Kiíró nem felel.

9.

Pályázatok ügymenete

A pályázatokat az összes melléklettel együtt a tulajdonosnak/közös képviselőnek/bérlőnek/ megbízottnak személyesen 1 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 15. 16,00 óráig

A pályázat benyújtásának helye: 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 23.

Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. Irodája

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 26.

Az Önkormányzat döntéséről a pályázók levélben kapnak értesítést, továbbá az Önkormányzat honlapján, a Helyi Téma c. újságban és a Városházi Híradóban értesülhetnek az eredményről.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.-nél lehet kérni ügyfélfogadási időben (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 23. naponta 8.00 órától 16.00 óráig)

Zelenák Sándor ügyvezetőtől. telefon: 20/ 365 7378 , 36/1/207 0492e-mail:zelenaks@bp22.huBudapest, 2014. május 23.
Szabolcs Attila

polgármester