Hírek

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának tájékoztatója
2014-01-06

A pályázatra azok - a XXII. kerületi önkormányzat illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező - hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, vagy a 2013/2014. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és családjukban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, azaz a 71.250 Ft-ot.

A beérkezett pályázatok száma összesen: 132 db

Ösztöndíjban részesített pályázók száma összesen: 112 fő

"A" típusú pályázat - felsőoktatási hallgatók: 98 fő

"B" típusú pályázat - felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatal: 14 fő

A bírálatból kizárt, formailag nem megfelelő, illetve nem támogatott pályázatok száma: 20 db

Önkormányzatunk a 2014. évi fordulóban ismét valamennyi, a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelt, illetve formailag megfelelő pályázatot benyújtó pályázót ösztöndíjban részesít.

Pályázatok kizárására, illetve elutasítására csupán a pályázati kiírásban meghatározott feltételek nem teljesítése miatt került sor.

A támogatás elutasításának okai:

A 2013. évi pályázati fordulóban 6 félévre elnyert, jelenleg is folyósított B-típusú ösztöndíj - 5 fő, illetve a pályázati kiírásban meghatározott, egy főre jutó jövedelem-összeghatár túllépése - 4 fő.

A pályázatból történő kizárás okai:

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő online rendszerébe történő regisztráció elmaradása, illetve a pályázat papír-alapú benyújtásának hiánya - 7 , továbbá a pályázatkiírásban meghatározott kötelezően benyújtandó mellékletek hiányosságai, (hiányos jövedelem igazolás, hiányzó pályázati űrlap vagy hallgatói jogviszony igazolás) - 4 fő.

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati költségvetési keretösszeg 2014-re: 11.300.000 Ft, melyből a korábbi évek nyertes B-típusú ösztöndíjasait is támogatja önkormányzatunk.

Az ösztöndíj havi összege minden pályázó esetében 7.000 Ft.

Budapest, 2013. december

Szabolcs Attila

polgármester