Ugrás a tartalomra

Megújuló energia fejlesztés a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában

Megújuló energia fejlesztés a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában

Befejeződött az EU pályázati forrásból finanszírozott, megújuló energiával kombinált energiatakarékossági fejlesztés a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában, Budafokon.
Bu­da­pest, 2014.12.10.

 

Rózsa­ker­ti Demjén István Re­formátus Általános Is­ko­la
fenn­tartója: Bu­da­pest-Bu­da­fo­ki Re­formátus Egyházközség
1221 Bu­da­pest, Demjén István u. 2

Sajtóközlemény

A Komp­lex épület­ener­ge­ti­kai kor­szerűsítés és nap­ener­gia hasz­nosítása a Rózsa­ker­ti Demjén István Re­formátus Általános Iskolában című, KEOP pályázati pro­jekt be­fe­jezése

Be­fe­jeződött az EU pályázati forrásból fi­nanszíro­zott, megújuló ener­giával kom­binált ener­gia­ta­karékossági fej­lesztés a Rózsa­ker­ti Demjén István Re­formátus Általános Iskolában, Bu­da­fo­kon.

A ki­vi­te­lezés be­fe­jezéseként a Bu­da­fo­kon (1223 Bu­da­pest, Rákóczi út 16.) alatt le­foly­ta­tott, si­ke­res átadás-átvételi eljárással 2014. októberében lezárul­tak Rózsa­ker­ti Demjén István Re­formátus Általános Is­ko­la ener­gia­ta­karékossági és megújuló ener­gia fej­lesztésének ki­vi­te­lezési munkálatai. A fej­lesztés keretében az is­ko­la kívül-belül je­lentős mértékben megújult, az iskolások 2014 őszétől nem­csak kel­le­mes klímájú és ener­gia­ta­karékos, de nagyrészt újszerű, esztétikus épületbe járhat­nak. Az Európai Uniós forrásból fi­nanszíro­zott ener­ge­ti­kai felújítás keretében ki­cserélték a nyílászárókat, szi­ge­telték a külső fa­la­kat, fűtőtes­tenkénti hőmérséklet-szabályozó rend­szert építet­tek ki, va­la­mint fűtés-rásegítő nap­kol­lek­torok és áram­ter­melő nap­elem pa­ne­lek kerültek a tetőre. A beruházást 100%-ban európai uniós forrásból finanszírozták.

Az ener­ge­ti­kai kor­szerűsítés követ­keztében az intézmény ener­gia­fo­gyasztása, és így re­zsi­je is je­lentősen csökkent, az iskolások télen-nyáron kel­le­mes környe­zet­ben tanul­hat­nak-játsz­hat­nak, sőt, Ma­gyar­or­szág széndi­o­xid ki­bocsátását is je­lentősen csökken­tettük. Ez utóbbi CO2 (pont­osab­ban szólva: üvegházhatású gáz) ki­bocsátás csökkenést a szi­ge­telés-nyílászárócsere ener­gia meg­ta­karítása, a radiátoronkénti hőmérséklet­szabályozás hatékonyságnövelése mel­lett a háztetőre sze­relt nap­ele­mek és nap­kol­lek­torok megújuló ener­gia­forrásból történő ener­gia­ter­melése is fo­koz­za.

A beruházás ki­vi­te­lezési részét a ter­vek sze­rint az is­ko­laév 2014. októberében be­fe­jeztük, a pro­jektzárás most fo­lyik, erre tehát 2014 de­cem­ber­ben kerül sor.

A beruházás alap­vető ada­tai:

  • A pro­jekt 2013. de­cem­berében kelt támogató levél sze­rint támogatásban részesült.
  • 2014. február végén aláírásra került a támogatási szerződés.
  • 2014. július közepén megkötötték a ki­vi­te­lezési szerződést a le­foly­ta­tott közbe­szerzés eredményeként.
  • 2014. október­ben, határidőben és si­ke­re­sen le­foly­tatták a ki­vi­te­lezés átadás-átvételi eljárását.
  • 2014. de­cem­berében történik a pro­jektzárás.
  • A pályázat címe: „Komp­lex épület­ener­ge­ti­kai kor­szerűsítés és nap­ener­gia hasz­nosítása a Rózsa­ker­ti Demjén István Re­formátus Általános Iskolában”
  • A pályázat jele: KE­OP-5.5.0/B/12-2013-0394
  • A pályázati támogatás össze­ge: 141 307 841,- Ft, mértéke: 100%
  • A pályázat kiírója: Az Új Széche­nyi Terv ke­re­te­in belül a Nem­ze­ti Fej­lesztési Ügynökség (NFÜ) volt, e szer­ve­zet megszűnésével a pro­jekt támogatása a Nem­ze­ti Fej­lesztési Mi­nisztéri­um­hoz (NFM) került.

 

További in­formáció kérhető: reformatus@bfok.t-online.hu, vagy Barabás Péter 20/525 6923