Ugrás a tartalomra

Megújul a Káldor Adolf Szakorvosi Rendelőintézet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületben

Megújul a Káldor Adolf Szakorvosi Rendelőintézet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületben

Fejlesztés az uniós és a hazai források felhasználásával.

A Káldor Adolf Szak­orv­o­si Ren­delőintézet felújítására nyert támogatást Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. kerület Önkormány­za­ta az Új Széche­nyi Terv keretében: a közel 220 millió Ft-os beruházás 85%-át az európai uniós forrás, a fenn­ma­radó 15%-ot Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. kerület Önkormány­za­ta biz­tosítja.

A pro­jekt célja, hogy a földgáz, mint fos­szi­lis ener­gia­hor­dozó fel­használásának mennyiségét a lehető leg­na­gyobb mértékben csökkentsék, építészeti és gépészeti be­avat­kozások­kal. A 2014. no­vem­ber végéig tartó munkálatok fo­lyamán sor kerül a hom­lok­zat, a lapos­tető és a padlásfödém hőszi­ge­telésére, a fűtött tér felé eső szi­ge­telésre, a nyílászárók cseréjére és ter­mosz­ta­ti­kus radiátor­sze­le­pek fel­sze­relésére.

Az épület je­len­leg je­lentős mennyiségű fos­szi­lis ener­giát fo­gyaszt földgáz formájában. A földgázt közvet­lenül az épület fűtési rend­sze­re használja fel. A földgáz egy ki­sebb része a me­legvíz ter­melésre hasz­no­sul. Az épület kazánjai két éve let­tek cserélve, az épület­szer­ke­ze­tek je­len­leg rossz állapotúak.

A pro­jekt eredményeként a földgáz fel­használása évente több mint 35 ezer m3-rel fog csökken­ni az épület üze­mel­tetése során, ami­vel éves szin­ten közel 8,5 millió for­in­tot takarít meg a kerület, és mint­egy 78 tonnával ke­ve­sebb szén-di­o­xid kerül a levegőbe.

A felújítás révén a szak­ren­delő fenn­tartási költsége éves szin­ten közel 8,5 millió for­int­tal is csökken­het.

A pályázat

címe: Bp. XXII. Szak­orv­o­si Ren­delőintézet épületének ener­ge­ti­kai kor­szerűsítése
azo­n­osító száma: KE­OP-5.5.0/A/12-2013-0135
elszámol­ható összköltsége: 219 375 135 Ft
megítélt támogatás: 186 468 865 Ft

Ked­vezménye­zett:

Bu­da­fok-Tétény Bu­da­pest XXII. Kerületi Önkormányzat
1221 Bu­da­pest, Városház tér 11.

Közreműködő Szer­ve­zet:

NKEK Nem­ze­ti Környe­zetvédelmi és Ener­gia Központ Non­pro­fit Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Bu­da­pest, Váci út 45. „A” épület

 

A Széche­nyi 2020 és a közreműködő szer­ve­zet hon­lap­ja:

www.szechenyi2020.hu
www.nkek.hu

A pro­jekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társ­fi­nanszírozásával valósul meg.